Thursday, 31 March 2016

天府北極四聖及寶誥


一旦有提到玄天上帝,自然就會聯想到《天府北極四聖》,即《天蓬元帥》,《天猷元帥》,《翊聖元帥》及《玄天上帝》本身~《佑聖元帥》。

在《天府北極四聖》之中,《玄天上帝》排行“老四”。

在此,分享《玄天上帝》“四兄弟”寶誥,希望大家能在《玄天上帝》聖誕之日誦念,以祈求“天下無災”。

三無量。
大敬心。

北極天蓬大元帥寶誥
Bei Ji Tian Peng Da Yuan Shuai Bao Gao
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
六龍陛左。九虎關中。
Liu Long Bi Zuo. Jiu Hu Guan Zhong
現三頭六臂之威容。
Xian San Tou Liu Bi Zhi Wei Rong
運七政八靈之洪造。
Yun Qi Zheng Ba Ling Zhi Hong Zao
帝鐘纔震。萬聖齊臨。
Di Zhong Chan Zhen. Wan Sheng Qi Lin
鉞斧輕揮。羣魔碎滅。
Yue Fu Qing Hui. Qun Mo Sui Mie
神光赫赫。
Shen Guang He He
常救護於眾生。
Chang Jiu Hu Yu Zhong Sheng
真性巍巍。
Zhen Xing Wei Wei
誓永興於正道。
Shi Yong Xing Yu Zheng Dao
劈尸千里。斬鬼五形。
Bi Shi Qian Li. Zhan Gui Wu Xing
大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci
通天祈祐。延祥滌厄。
Tong Tian Qi You. Yan Xiang Ti E
保寧身命。
Bao Ning Shen Ming
北極天蓬八十一軍大元帥。
Bei Ji Tian Peng Ba Shi Yi Jun Da Yuan Shuai
護國消魔真君。
Hu Guo Xiao Mo Zhen Jun
證果法雲普覆天尊。
Zheng Guo Fa Yun Pu Fu Tian Zun
北極天猷大元帥寶誥
Bei Ji Tian You Da Yuan Shuai Bao Gao (Praise Incantation)
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
妙有天中。通明殿右。
Miao You Tian Zhong. Tong Ming Dian You
領天罡之次帥。
Ling Tian Gang Zhi Chi Shuai
列下土之諸侯。
Lie Xia Tu Zhi Zhu Hou
憫凡庸迷謬以喪真。
Min Fan Yong Mi Liao Yi Sang Zhen
仰聖相大光而作序。
Yang Sheng Xiang Da Guang Er Zuo Xu
讚演諸天之隱韻。
Zhan Yan Zhu Tian ZHi Yin Yun
述敷大梵之仙章。
Shu Fu Da Fan Zhi Xian Zhang
俯憐崇奉之誠。
Fu Lian Chong Feng Zhi Cheng
大賜護持之力。
Da Chi Hu Chi Zhi Li
雲隨步發。海逐身流。
Yun Sui Bu Fa. Hai Zu Shen Liu
大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci
通天祈祐。延祥滌厄。
Tong Tian Qi You. Yan Xiang Ti E
滋育身命。
Zi Yu Shen Ming
北極天猷大元帥。
Bei Ji Tian You Da Yuan Shuai
普化天帝。
Pu Hua Tian Di
證果沖和應善天尊。
Zheng Guo Chong He Ying Shan Tian Zun


北極翊聖大元帥寶誥
Bei Ji Yi Sheng Da Yuan Shuai Bao Gao
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
帝閫功成。天庭位列。
Di Kun Gong Cheng. Tian Ting Wei Lie
總三洞五雷之號令。
Zong San Dong Wu Lei Zhi Hao Ling
掌八天九地之權衡。
Zhang Ba Tian Jiu Di Zhi Qian Heng
慾造化之樞機。
Yu Zao Hua Zhi Shu Ji
僚真仙之將吏。
Liao Zhen Xian Zhi Jiang Li
無邪不斬。何鬼敢當。
Wu Xie Bu Zhan. He Gui Gan Dang
攝大力之妖魔。
Nie Da Li Zhi Yao Mo
逐流星之芒怪。
Zhu Liu Xing Zhi Mang Guai
光華日月。威震乾坤。
Guang Hua Ri Yue. Wei Zhen Qian Kun
大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci
通天析祐。延祥滌厄。
Tong Tian Zhe You. Yan Xiang Ti E
護持身命。
Hu Chi Shen Ming
北極翊聖黑殺大元帥。
Bei Ji Yi Sheng Hei Sha Da Yuan Shuai
儲慶保德真君。
Chu Qing Bao De Zhen Jun
證果遊行三界天尊。
Zheng Guo You Xing San Jie Tian Zun北極佑聖大元帥寶誥

Bei Ji You Sheng Da Yuan Shuai Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。

Zhi Xin Gui Ming Li

虛危分宿。壬癸孕靈。

Xu Wei Fen Shu. Ren Gui Yun Ling

化身自金闕之尊。

Hua Shen Zi Jin Que Zhi Zun

居位極玉虛之奧。

Ju Wei JI Yu Xu Zhi Ao

玄妙極至。

Xuan Miao Ji Zhi

奚止於輔正除邪。

Xi Zhi Yu Fu Zheng Chu Xie

正一所生。

Zheng Yi Suo Sheng

豈但於消魔護國。

Qi Dan Yu Xiao Mo Hu Guo

保劫終而制劫始。

Bao Jie Zhong Er Zhi Jie Shi

護群品而掌羣仙。

Hu Qun Pin Er Zhang Qun Xian

勇果全才。威神備德。

Yong Guo Quan Cai. Wei Shen Bei De

大悲大願。大聖大慈。

Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

通天祈祐。延祥滌厄。

Tong Tian Qi You. Yan Xiang Ti E

安和身命。

An He Shen Ming

北極佑聖玄武大元帥。

Bei Ji You Sheng Xuan Wu Da Yuan Shuai

玄天元聖仁威上帝。

Xuan Tian Yuan Sheng Ren Wei Shang Di

金闕化身。

Jin Que Hua Shen

證果終劫濟苦天尊。

Zheng Guo Zhong Jie Ji Ku Tian Zun三元都總管。九天遊奕使

在道教文獻中,玄天上帝有著不同的稱諱,而且在宋明之後,更是達到上百個封號。而在正統道教經典中,不可不提到的是“三元都總管。九天遊奕使。”在這裏所提到的《三元》,既是指:上元天官,中元地官,下元水官。那“都總管” 又是什麽意思?這就得從玄天上帝是“金闕”及“北極紫微”化身而連接起來了。玄天上帝除了能“蕩魔除妖”,也是被公認爲《世間福神》,也就是說祂有著《紫微大帝》賜福之能,亦代表能協助或替三官大帝賜福赦罪及解厄,因此,在道教經典之中,就有了“三元都總管”的稱號。在行《三官》相關科儀時,自然不能不恭請《玄天上帝》前來護壇,一邊協助《三官大帝》辦“道務”。那“九天遊奕使”有是。。。?在民間,一般會認爲是《太清天、清微天、大赤天、大青天、太玄蒼天、太玄天、大昊天、太玄都天、太明天》 ,又稱九野。因在古時文獻皆有記載《天分九野。地分九州。》(如:《呂氏春秋》,《淮南子》,《周禮》),但其實不然。這裏的“九天”,指的是《道教九重天》,既是能到達“三十二天”之内,而最後“四天”爲《大羅三清境》,自讓《玄天上帝》就不便“時常”進去了。“遊奕使”,指的是,可代替《金闕至尊》傳旨或“發號司令”,并非民間說傳的“代爲傳文件”。在古時,“遊奕使”又被稱爲“欽差”或“巡撫”,官位可比“都元帥”大。好啦,在此分享,共大家參考。三無量。

大敬心。

Wednesday, 30 March 2016

道教護法五百靈官談到玄天上帝,自然不能不提到道教護法五百靈官。不論是在正統道教文化中,還是民間傳説,五百靈官自是無法與玄天上帝脫離關係。也因此,在演法相關《玄天上帝》科儀或爲《玄天上帝》做壽時,如果沒有行《恭迎左右五百靈官科》,那就不算是正統《玄天文化》了。以下便是五百靈官之名稱。道教護法五百靈官《正統道藏》洞真部譜錄類, 靈寶自然九天生神三寶大有金書中有提到:真武入山修道,其父淨樂國王遣大臣率五百兵往尋覓之,後來五百兵亦修道不返,得了道果,便是五百靈官;五百靈官皆由都天靈官王善所帶領。都天靈官王善亦稱豁落火車王靈官;是雷部中之尊神,故又稱為太乙雷聲應化天尊。執法無私王元帥、東岳太保溫元帥、飛天神王馬元帥、

黑虎降魔趙元帥、精忠報國岳元帥、判雷主者鄧元帥、

運雷主者辛元帥、駕雷主者張元帥、驗雷主者陶元帥、

雷府都督龐元帥、雷府都督劉元帥、雷府都督茍元帥、

雷府都督畢元帥、雷兵統領彭元帥、雷兵統領韓元帥、

雷兵統領許元帥、雷兵統領典元帥、斗口執事趙元帥、

斗口飛行馬元帥、斗口威靈佟元帥、斗口奏事紀元帥、

三元主將馮元帥、北極先行程元帥、東岳神威丙元帥、

水府主將邱元帥、火府主將青元帥、水宮降魔關元帥、

火宮守壇曹元帥、金宮掌陰韓元帥、土宮現生孔元帥、

木宮裨將周將軍、征遼護國薛元帥、威鎮三山薛元帥、

西天門外尉遲元帥、降妖盪寇秦元帥、三界急行謝元帥、

銳無私斐元帥、白袍明武羅元帥、除奸護國楊元帥、

錦帆耀武甘元帥、忠義配享張元帥、虎牢威武呂元帥、

常勝將軍趙元帥、據江鎮國潘元帥、正直果毅魯元帥、

三山定志張元帥、關帝駕下廖元帥、飛行盪寇逢元帥、

飛行除崇張元帥、飛行斬妖蘭元帥、忠蘘威武劉元帥、

輔皇定遠毛元帥、忠孝雙全周元帥、神威不測黃元帥、

猛烈進業尤元帥、猛威進德王元帥、英明果敢岳元帥、

輔國揚威張元帥、懷仁守義湯元帥、定霸勇烈楊元帥、

飛天勇烈徐元帥、敢死先登李元帥、罡班第一守元帥、罡班第二千元帥、罡班第三羊元帥、罡班第四火元帥、

罡班第五溞元帥、罡班第六子元帥、罡班第七罡元帥、

罡班第八八元帥、罡班第九土元帥、罡班第十木元帥、天魁首領鳴元帥、天罡首領哈元帥、天智首領巧元帥

天都首領君元帥、天蓬首領遠元帥、天牢首領居元帥、

天通首領得元帥、天行首領喬元帥、天急首領邦元帥、

天廚首領百元帥、天貨首領高元帥、天德首領祥元帥、

天喜首領下元帥、天福首領支元帥、天緩首領孫元帥、

天交首領成元帥、天定首領許元帥、天志首領井元帥、

天巧首領邱元帥、天恩首恒下元帥、天赦首領佳元帥、

天禽首領魚元帥、天獸首領莫元帥、天幻首領曾元帥、

天罡裨將風元帥、天罡裨將雷元帥、天罡裨將水元帥、

天罡裨將火元帥、

地魁首領姚元帥、地病首領虎元帥、地惡首領乙元帥、

地智首領氏元帥、地法首領生元帥、地煞首領耿元帥、

地瘟首領行元帥、地急首領共元帥、地緩首領卜元帥、

地長首領元元帥、地短首領分元帥、地行首領領元帥、

地走首領昇元帥、地亡首領田元帥、地滅首領山元帥、

地畜首領薄元帥、地剋首領益元帥、地暴首領花元帥、

地怪首領陰元帥、地巧首領展元帥、地拙首領安元帥、

地刃首領光元帥、地血首領己元帥、地嚎首領毛元帥、

地貪首領休元帥、地堅首領馬元帥、地解首領呃元帥、

地厄首領秦元帥、地坑首領鄭元帥、地賈首領奉元帥、

虛首領坏元帥、地空首領成元帥、地孤首領畜元帥、

地幻首領盆元帥、地隱首領可元帥、地非首領本元帥、

地否首領公元帥、地良首領二元帥、地柔首領冉元帥、

地分首領華元帥、地合首領段元帥、地離首領開元帥、

地別首領宣元帥、地天首領真元帥、地擊首領關元帥、

地裂首領都元帥、地併首領包元帥、地窮首領酉元帥、

地賤首領丁元帥、地沖首領支元帥、地刑首領業元帥、

地失首領郎元帥、地遁首領忂元帥、地總首領牢元帥、

地翼首領羽元帥、地虐首領因元帥、地毒首領兆元帥、

地煞裨將疾元帥、地煞裨將牛元帥、地煞裨將朗元帥、

地煞裨將肖元帥、地煞裨將葛元帥、地煞裨將車元帥、

地煞裨將曜元帥、地煞裨將朱元帥、早朝明德劉元帥、早朝果義張元帥、早朝仁威徐元帥、

早朝懷寧耿元帥、早朝忠智金元帥、早朝威烈許元帥、

早朝靖遠高元帥、早朝保國呼元帥、早朝奉法丁元帥、

早朝強毅劉元帥、早朝盛烈馬元帥、早朝表義陳元帥、

早朝定遠郭元帥、早朝建威伍元帥、早朝誠意辛元帥、

早朝忠蘘鄭元帥、早朝武莫尤元帥、早朝通遠盛元帥、

早朝感化馬元帥、早朝智孝周元帥、早朝京江王元帥、

早朝北同岳元帥、早朝正蕭鄂元帥、早朝靈威李元帥、

早朝明武韋元帥、早朝奮績耿元帥、早朝修誠袁元帥、

早朝重義盧元帥、早朝保民陶元帥、早朝靈感完元帥、晚朝總領曜元帥、晚朝佐威鄂元帥、晚朝奏疏薩元帥、

晚朝降魔喬元帥、晚朝煉義許元帥、晚朝靈遠卜元帥、

晚朝彪蘘陰元帥、晚朝雙鞭駎元帥、晚朝長鎗趙元帥、

晚朝鎮殿王元帥、晚朝奇靈江元帥、晚朝文明班元帥、

晚朝全仁宋元帥、晚朝純忠陸元帥、晚朝堅邪花元帥、

晚朝奉法馬元帥、晚朝護駕趙元帥、晚朝照遠蔡元帥、

晚朝光仁何元帥、晚朝大量劉元帥、晚朝謹威高元帥、

晚朝耀徳成元帥、晚朝本忠殷元帥、晚朝太歲郭元帥、

晚朝成仁徐元帥、晚朝進烈余元帥、晚朝寶明韓元帥、

晚朝遠光普元帥、晚朝武惠祖元帥、晚朝知事林元帥、正甲宮苟元帥、正乙宮褚元帥、正丙宮關元帥、正丁宮瀆元帥、

正戊宮劉元帥、正已宮張元帥、正庚宮余元帥、正辛宮宮元帥、

正癸宮鄭元帥、正壬宮韋元帥、正子宮介元帥、正丑宮坡元帥、

正寅宮昴元帥、正卯宮房元帥、正辰宮季元帥、正已宮灑元帥、

正午宮進元帥、正未宮邦元帥、正申宮禾元帥、正酉宮監元帥、

正戍宮國元帥、正亥宮植元帥、甲子宮丁元帥、乙丑宮馬元帥、丙寅宮順元帥、丁卯宮耳元帥、

戊辰宮開元帥、己已宮木元帥、庚午宮樊元帥、辛未宮平元帥、

壬申宮正元帥、癸酉宮多元帥、甲戍宮定元帥、乙亥宮分元帥、

丙子宮金元帥、丁丑宮舒元帥、戊寅宮廖元帥、己卯宮石元帥、

庚辰宮點元帥、辛已宮萊元帥、壬午宮恭元帥、癸未宮西元帥、

甲申宮明元帥、乙酉宮文元帥、丙戍宮張元帥、丁亥宮伯元帥、

戊子宮多元帥、己丑宮水元帥、庚寅宮樊元帥、辛卯宮施元帥、

壬辰宮秘元帥、癸已宮梁元帥、甲午宮有元帥、乙未宮斯元帥、

丙申宮呼元帥、丁酉宮足元帥、戊戍宮婿元帥、己亥宮蘇元帥、

庚子宮定元帥、辛丑宮祝元帥、壬寅宮卡元帥、癸卯宮申元帥、

甲辰宮袁元帥、乙已宮太元帥、丙午宮焦元帥、丁未宮葉元帥、

戊申宮朱元帥、己酉宮玉元帥、辛亥宮聞元帥、壬子宮逢元帥、

癸丑宮肖元帥、甲寅宮午元帥、乙卯宮奠元帥、丙辰宮野元帥、

丁已宮徐元帥、戊午宮屠元帥、己未宮關元帥、庚申宮罡元帥、

辛酉宮涼元帥、壬戍宮休元帥、癸亥宮除元帥日遊守子寶元帥、日遊守丑比元帥、日遊守寅器元帥、日遊守卯罔元帥、

日遊守辰莊元帥、日遊守已倪元帥、日遊守午始元帥、日遊守未攻元帥、

日遊守申祿元帥、日遊守酉義元帥、日遊守戍殷元帥、日遊守亥端元帥、夜遊賞善王元帥、夜遊賞善許元帥、夜遊賞善馮元帥、夜遊賞善丁元帥、

夜遊賞善宇元帥、夜遊賞善麻元帥、夜遊賞善鸠元帥、夜遊賞善李元帥

夜遊賞善孫元帥、夜遊賞善耿元帥、夜遊罰惡盧元帥、夜遊罰惡妗元帥、夜遊罰惡華元帥、夜遊罰惡錫元帥、

夜遊罰惡赤元帥、夜遊罰惡米元帥、夜遊罰惡定元帥、夜遊罰惡爾元帥、

夜遊罰惡聞元帥、夜遊罰惡刁元帥乾方主者雲元帥、坎方主者基元帥,離方主者真元帥、坤方主者野元帥、

兌方主者洛元帥、震方主者木元帥、艮方主者祈元帥,巽方主者來元帥掌天下不孝案沈元帥、掌天下不忠案呼元帥、掌天下不弟案丁元帥、

掌天下不仁案巴元帥、掌天下不慈案黑元帥、掌天下不廉案介元帥、

掌天下殺生案張元帥、掌天下害人案鄭元帥、掌天下奸險案楊元帥、

掌天下盜竊案梁元帥、掌天下淫亂案千元帥、掌天下毀僧案鍾元帥、

掌天下謗道案木元帥、掌天下婚姻案鄧元帥、掌天下交易案馬元帥、

掌天下齋醮案陀元帥、掌天下施捨案左元帥、掌天下樹木案秦元帥、

掌天下花草案主元帥、掌天下禽鳥案夏元帥、掌天下獸畜案運元帥、

掌天下魚鱉案京元帥、掌天下蟲蟻案鳳元帥、掌天下邪淫案裘元帥顯聖殿前無敵馮元帥、炳靈殿前無敵許元帥、飛行殿前無敵蔣元帥、

文昌閣下無敵韓元帥、大羅境下無敵查元帥、天王殿前無敵王元帥、飛天大刀手三界總管楊元帥、飛天金鎗手三界總管羅元帥、

飛天雙鞭手三界總管鄂元帥、飛天闊斧手三界總管程元帥、

飛天金鎚手三界總管梁元帥、飛天鐵棒手三界總管宮元帥、

飛天神劍手三界總管公孫元帥、飛天神叉手三界總管丁元帥、

飛天弓箭手三界總管楊元帥、飛天火炮手三界總管石元帥、

飛天馬兵手三界總管林元帥、飛天步兵手三界總管施元帥、

飛天青面將三界伏魔邵元帥、飛天黃面將三界伏魔朱元帥、

飛天赤面將三界伏魔馬元帥、飛天白面將三界伏魔孫元帥、

飛天黑面將三界伏魔廖元帥、飛天三目將三界伏魔陳元帥、

飛天四目將三界伏魔邱元帥、飛天三臂將三界伏魔余元帥、

飛天四臂將三界伏魔曾元帥、飛天雙頭將三界伏魔彪元帥、

飛天三頭將三界伏魔哈元帥、飛天長鬚將三界伏魔朱元帥、飛天巡山都總管岳元帥、飛天巡海都總管龍元帥、飛天巡江都總管黃元帥、

飛天巡河都總管西門元帥、飛天巡寺都總管杜元帥、飛天巡觀都總管薛元帥、

飛天急腳都總管亢元帥、飛天慢腳都總管易元帥、飛天憑風都總管石元帥、

飛天駕霧都總管奇元帥、飛天談鬼都總管斥元帥、飛天抓妖都總管梅元帥、

飛天斬怪都總管盛元帥、飛天驅魔都總管引元帥、飛天廣目都總管李元帥、

飛天多耳都總管風元帥、飛天長舌都總管狄元帥、飛天海口都總管焦元帥、子宮正刻勾元帥、丑宮正刻均元帥、寅宮正刻菊元帥、卯宮正刻均元帥、

辰宮正刻具元帥、已宮正刻地元帥、午宮正刻堤元帥、未宮正刻燻元帥、

申宮正刻渙元帥、酉宮正刻斥元帥、戍宮正刻湯元帥、亥宮正刻黨元帥、祿存奏事胡元帥、文曲奏事丁元帥、廉真奏事江元帥、武曲奏事包元帥、

破軍奏事葛元帥、巨門奏事趙元帥、貪狼奏事呂元帥、
玄帝行雨符


玄帝聖誕即將來臨,在此分享一道《玄帝行雨符》。

此符,配合《玄帝雷法》及調來“五湖四海”之水,一邊行雲佈雨。

與此分享,希望大家會喜歡。...

三無量。
大道心。


玄天上帝寶誥(五) Praising Incantation of Xuan Tian Shang Di 05玄天上帝寶誥(五)

Praising Incantation of Xuan Tian Shang Di 05師相顯赫巡天下。

殲滅邪魔降福安。

佑聖威靈三界敬。

蕩穢除魅保安康。每年,在玄帝聖誕來臨之前,必定上傳分享玄帝各別寶誥,今年當然也不例外。玄天上帝寶誥(五)至心皈命禮。

虛危分宿。壬癸孕靈。

化身自金闕之尊。

居位極玉虛之奧。

玄妙極至。

奚止於輔正除邪。

正一所生。

豈但於消魔護國。

保劫終而制劫始。

護群品而掌群仙。

勇果全才。威神備德。

大悲大願。大聖大慈。

通天祈佑延祥。

滌厄安和身命。

北極佑聖。

真武大元帥。

玄天元聖仁威上帝。

金闕化身證果。

終劫濟苦天尊。


Monday, 28 March 2016

玄天聖父之聖誕農曆花月廿五日,在民間被認爲是《玄天上帝》之聖壽,其實不然,此日應該是《玄天上帝》化生人間之父皇誕辰,既是《明真皇帝》之千歲辰。

於《太上說真武本傳神咒玅經》中有記載,《金闕玉皇至尊》賜封玄天聖父爲《靜樂天君明真大帝》及玄天聖母爲《善勝太后瓊真上仙》。

因玄天上帝之聖跡,在元朝,其聖父母又與“元仁宗延佑元年”(即公元一三一四年),加封爲《啓元隆慶天君明真大帝》及《慈寧毓德天后瓊真上仙》。

而由《許天師》所錄載的《玉匣記》中,就有記載花月廿五日爲玄天聖父之聖誕。

在道教文化中,玄天上帝除了是“蕩魔驅邪”的代表,其實也是傳播孝道之正神。

如果您是玄天上帝之弟子,請務必記得,行孝必能得上帝護佑。

三無量。
大孝心。

玉虛師相玄天上帝受天明命剪伐魔精鎮天寶符此爲玄天上帝雷符碑,由明朝劉淵然祖師所書,全稱《玉虛師相玄天上帝受天明命剪伐魔精鎮天寶符》。

目前此符碑存於黑龍潭上觀正殿後面,屬於重點保護文物。

主要用於驅邪、治病、轉運、除晦、鎮煞及鎮宅。