Tuesday, 21 October 2014

天醫府諸聖列位真人醫官 The Celestial Physicians天醫府諸聖列位真人醫官 The Celestial Physicians

仁心施診。
萬靈得治解困。
懸壺濟世。
百藥斷疾絕瘧。

在本門學生的提醒下﹐小道在此再次上貼分享 [天醫真人仙官] 聖號列單。

此回前往台灣昇籙之際﹐也有幸得以親眼目睹 [桃園南天壇玉京聖殿]中的 [天醫真人仙官] 等之彫刻像﹐實屬萬分榮幸。相信至目前﹐也只能在 [桃園南天壇玉京聖殿] 裡看到全套的 [天醫真人仙官] 彫刻像。

在此也的感謝 [桃園南天壇玉京聖殿] 住持 王道長 無私分享及講解﹐這使得小道豁然發現原來我們雖分隔千里﹐但所行的 [大天醫科] 卻是相同。

希望在未來日子裡﹐還能向王道長請教學習。

三無量。
大敬心。

太古醫聖嘗藥神農炎帝。天醫檢討正陽救劫帝君。
天醫行化救苦薩大真君。天醫掌院洪願冷大真君。
天醫贊化玉樞宏教真君。天醫贊化玉宸宏濟真君。
天醫大聖僦貸季公尊師。天醫大聖辯難岐伯尊師。
天醫大聖藥王扁鵲尊師。天醫中聖闡經巫咸尊師。
天醫中聖炮製雷公尊師。天醫中聖伯高少俞尊師。
天醫中聖少師臾區尊師。天醫中聖洞達俞府尊師。
天醫中聖多識桐君尊師。天醫中聖業術巫彭尊師。
神醫倉公開悟後學真人。神醫和氏洞達膏盲真人。
神醫緩氏調和君相真人。神醫盧氏救度季梁真人。
神醫愈病漢陽鳳綱真人。神醫救苦河間玄俗真人。
仙醫授徒輔天長桑真人。仙醫濟世回天安期真人。
仙醫普救療臂華真人。仙醫普救金匱葛真人。
仙醫普救杏林董真人。仙醫普救橘井蘇真人。
仙醫普救孝思真人。仙醫普救龍虎孫真人。
仙醫普救西河薩真人。仙醫普救自然馬真人。
仙醫普救洪願冷真人。仙醫普救妙濟何真人。
仙醫普救顯佑黃真人。良醫普救隻指高真人。
良醫普救邱據梁真人。良醫普救仲景張真人。
良醫普救療背竘真人。良醫普救解顱淳于真人。
良醫普救少室李真人。良醫普救神針郭真人。
良醫普救治癰薛真人。良醫普救燭幽文真人。
良醫普救袪獺王真人。良醫普救針茅徐真人。
良醫普救逐果李真人。良醫普救制蟲蘇真人。
良醫普救梁公狄真人。良醫普救汝州孟真人。
良醫普救沛郡施真人。良醫普救神妙許真人。
良醫普救法和陸真人。良醫普救飛霞韓真人。
良醫普救懷隱王真人。良醫普救聖惠王真人。
良醫普救幸靈者真人。良醫普救賣藥者真人。
良醫普救東皋子真人。良醫普救日華子真人。
名醫傳世叔和王真官。名醫傳世丹溪朱真官。
名醫傳世河間劉真官。名醫傳世東垣李真官。
名醫傳世慈藏韋真官。名醫傳世金針孔真官。
名醫傳世元方巢真官。名醫傳世蘭陵蕭真官。
名醫傳世伯宗甘真官。名醫傳世安常龐真官。
名醫傳世博陵郝真官。名醫傳世士安皇甫真官。
名醫傳世逸民裴真官。名醫傳世玄平范真官。
名醫傳世夾漈鄭真官。名醫傳世中理楊真官。
名醫傳世仲堪殷真官。名醫傳世彥通褚真官。
名醫傳世齊卿紀真官。名醫傳世知己麻真官。
名醫傳世伯仁滑真官。名醫傳世君卿婁真官。
名醫傳世良玉錢真官。名醫傳世達齋危真官。
名醫傳世道軒熊真官。名醫傳世明遠江真官。
名醫傳世可山汪真官。名醫傳世敕山倪真官。
名醫傳世汶陽柱真官。名醫傳世抱一項真官。
名醫傳世天民虞真官。名醫傳世橘泉祝真官。
名醫傳世進之王真官。名醫傳世重禮胡真官。
名醫傳世漢卿竇真官。名醫傳世以德趙真官。
名醫傳世約之方真官。名醫傳世起東盛真官。
名醫傳世可久葛真官。名醫傳世謙甫羅真官。
名醫傳世安道王真官。名醫傳世新甫薜真官。
名醫傳世淑旦陳真官。名醫傳世滄州呂真官。
名醫傳世誠莊沈真官。名醫傳世魯古直真官。
名醫傳世漢卿周真官。名醫傳世宗衡程真官。
名醫傳世子厚黃真官。名醫傳世毅叔宋真官。
名醫傳世魯濟鄒真官。名醫傳世扶溝甄真官。
名醫傳世慶嗣李真官。名醫傳世子固周真官。
名醫傳世用文蔣真官。名醫傳世仁齋楊真官。
名醫傳世德秀徐真官。名醫傳世復菴戴真官。
名醫傳世時珍李真官。名醫傳世奉真僧真官。
名醫傳世與正唐真官。名醫傳世曲江劉真官。
名醫傳世藏用石真官。名醫傳世震父葛真官。
名醫傳世彥德胡真官。名醫傳世訒菴汪真官。
名醫傳世天駟葉真官。 
天醫院內傳方救苦諸真官。
天醫院內修合救苦諸真官。
天醫院內巡察救苦諸真官。
天醫院內掌籍主薄功曹。
天醫院內諸大師真。
天醫院內左右大夫。
天醫院內諸大仙官。Monday, 20 October 2014

太上說十鍊生神救護經 Taoist Scripture of the Ten Salvation Lords
太上十鍊生神救護經
Taoist Scripture of the Ten Salvation Lords

太上說十鍊生神救護經收錄與[正統道藏][ 洞神部本文類]之內為太上道祖所說的一部經文之一。其主要是說 敬誦十方救苦天尊名號能拔贖苦魂令得悟解

三無量。
大敬心。

A Taoist Scripture explained by Supreme Lord Lao Zi on the recitation of the Official Titles of the Ten Salvation Lords to provide assistance to the Suffering Souls & Beings, in order for them to get Salvaged and be led to the Dimension of Eternal Joyous.


Thursday, 16 October 2014

太上洞玄靈寶五顯觀華光本行妙經 Taoist Scripture of Ma Hua Guang

點擊圖片以便放大閱讀
Click on Picture to Enlarge for Reading太上洞玄靈寶五顯觀華光本行妙經﹐收錄與[正統道藏][續道藏]之內﹐是道教少數一部為 正一馬華光天君及其他四位天君﹐為主的一本經書。正直 馬天君 聖誕將至﹐在此上貼與各方同道好友分享﹐希望大家會喜歡也用得著。三無量。

大樂心。Ling Bao Wu Xian Guan Hua Guang Ben Xing Miao Jing, is a Scripture recorded in Taoist Canon, on the background of Heavenly Marshal Ma Hua Guang. This is considered as the Only One Scripture that is dedicated to himAs the Manifestation Anniversary of Marshal Ma is arriving, here Jave will like to share with all of you, this precious Scripture.May all like it and able to use it.