Saturday, 31 August 2013

Ling Bao’s Seven Speeches for the Releasing of Sufferings (靈寶天尊濟死度生七道之法)


靈寶天尊濟死度生七道之法

隱光。處光。隱相。明隱。隱變。隱真。大德。

誠心誦念﹐濟死度生。

Supreme Lord Ling Bao’s Seven Speeches for the Releasing of Sufferings for All Beings

Sincerely recite the following Seven Speeches of Supreme Lord Ling Bao, for Seven times, Suffering Beings will be Salvaged and Pass-ons will be led to the Land of Eternal Joyous.

For All Taoists (where Official, Non-official, Born to be Taoist), please do Recite it for All Suffering Souls before the Lunar 7th Month Celebration ends.

隱光。Yin Guang
處光。Chu Guang
隱相。Yin Xiang
明隱。Ming Yin
隱變。Yin Bian
隱真。Yin Zhen
大德。Da De

Dao Diary 31 August 2013 - Difficult Path (小道今日記 – 道路。難)


小道今日記 – 癸巳年巧月廿五日丑時
Dao Diary 31 August 2013 AM02:25

現今入道難。
何其難﹖
是真難。...
因為道上﹐
步步坎坷﹐
寸步難。
處處為營﹐
虎視眈耽。
哪不難。
你爭我奪﹐
你死我亡﹐
難上難。
如無貪瞋﹐
一切不難。
何其悲。
是其哀。
一嘆難。

現今學道難。
何其難﹖
真夠難。
因為道上﹐
比比高道﹐
個個大師﹐
辨識難。
處處秘法﹐
登天入地﹐
哪會難。
你踩我貶﹐
順道上爬﹐
不會難。
如無愚痴﹐
一切不難。
何其悲。
是其哀。
再嘆難。

現今傳道難。
何其難﹖
非常難。
因為道上﹐
天天小人﹐
時時敵人﹐
來為難。
處處口舌﹐
抹黑遮白﹐
前行難。
你罵我咒﹐
先死為樂﹐
就不難。
如無傲慢﹐
一切不難。
何其悲。
是其哀。
三嘆難。

古時十嘆嘆悲苦。
今日三嘆嘆無奈。
借此機緣來分享。
以此為戒盼登岸。

三無量。
大悟心。
 
 

Friday, 30 August 2013

Singapore Du Cheng Huang Promotion Ceremony 2013 (石叻坡二品威靈公都府城隍榮昇慶典)


每年﹐不管有多忙﹐在巧月廿三日傍晚﹐都會抽空前往新加坡都城隍廟參加一年一度的"南洋石叻坡二品威靈公都府城隍榮昇慶典暨開印儀式"﹐因為這個唯獨新加坡僅有的慶典﹐可說是全東南亞第一﹐別處絕對看不到。

今年﹐小道再與三位愛徒前往觀禮﹐順道向都城隍公請示請回"分靈寶印"﹐好為往後日子傳道濟度之用。

很感謝該廟方鼎力支持﹐在此小道僅代表本門全體弟子向都城隍廟獻上萬分謝意。

Thursday, 29 August 2013

Taoist Scripture on the Salvaging of Souls of Gaining Immortality (元始天尊說甘露昇天神咒妙經)


一盂甘露。
灑遍世間潤眾生。
一句神咒。
超度五道苦幽靈。

誠心念誦一遍。
功德廣大恩佈。

三無量。
慈悲心。

【元始天尊說甘露昇天神咒妙經】

爾時。
元始天尊。在西那玉國香林園中。七寶蓮華座上。與天中神仙說無上真道。令入大乘。生解脫門。離於空見。後與天地神仙說五行運化見應功德小乘妙道。盡十方空界。令入道域。又言有鬼中仙。夫鬼中仙者。昔於人中行三千陰功。死經太陰。不入惡趣。變化作用。與鬼神等。功德力及乃成鬼仙。今為說九化鍊陰生屍章。令生陽輝。上昇九天。又說十方九地之下。三塗地獄。善惡報應。因緣福果。無不該備。是時法會中。有一童子。名曰靜明月光。從座而起。稽首仰面。讚歎華麗稀有大慈。廣為天人說諸法相。各令解脫。小臣今日得面聖顏。臣有所疑。上聞玄造。願開金口。廣布慈雲。適見天尊說三塗五苦地獄冤罪。無有休息。今見世間眾生興十惡心。迷五毒行。無邊無量。其業無盡。惡道盈溢。業火熾盛。聞諸眾生死入長夜。廣被業牽。飢渴苦辛。煩燥悶絕。縱遇清冰。悉變猛焰。其諸苦惱。道意可量。如是三塗。須憑功德。若蒙玄化。永荷洪恩。伏願
天尊雲何救拔。

爾時。
天尊興方便意。開利益門。宣玉匱科。傳靈寶旨。授與靜明月光童子。
天尊曰。若有三界十方無量世界眾生。死入惡道受業對者。當須見在為其亡過處。取土一杯於淨器中。用香華飲食散覆其上。法事竟。然續咒念開業道甘露通真咒。此咒係曰。

功德金色光。暉暉開闇幽。華池流真香。蓮蓋隨雲浮。
千靈重元和。常居十二樓。急宣靈寶旨。自在天堂遊。

天尊言。此神咒若地獄亡者聞之。自然快樂。飲食甘露。生回向心。絕煩惱業。再令法會眾念。浄酆都破地獄昇天神咒。

茫茫酆都中。重重金剛山。靈寶無量光。洞照炎池煩。
七祖諸幽魂。身隨香雲繙。定慧青蓮華。上生神永安。

爾時。
天尊說此法竟。天地中神仙龍鬼等。與靜明月光童子及人天等眾。一時生無量慧。發無為心。入大乘門。成無上道。前進稽首。發言。善哉善哉。臣今請問為諸亡過眾生。蒙轉聖道。各得解脫。三塗空閉。九幽罷對。在會大眾。欣喜稱讚。理莫能及。作禮而退。信奉真道。

【元始天尊說甘露昇天神咒妙經】終

Wednesday, 28 August 2013

Praise Incantation for Master Zhu Ge Kong Ming (諸葛孔明先師寶誥)


諸葛武侯寶誥
Zhu Ge Wu Hou Bao Gao

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

臥龍星宿。漢季儒人。
Wo Long Xing Xiu, Han Xiu Ru Ren

報皇恩。吞曹伐魏。
Bao Huang En, Tun Cao Fa Wei

承帝命。扶漢成神。
Cheng Di Ming, Fu Han Cheng Shen

兵書洞覺。道學超倫。
Bing Shu Dong Jue, Dao Xue Chao Lun

萬古軍師。
Wan Gu Jun Shi

綸巾羽扇吟梁父。
Lun Jin Yu Shan Yin Liang Fu

三世良相。
San Shi Liang Xiang

韜略機謀勝范增。
Tao Lue Ji Mou Sheng Fan Zeng

名高望重。鬼服神欽。
Ming Gao Wang Zhong, Gui Fu Shen Qing

位列天樞上相。
Wei Lie Tian Shu Shang Xiang

身為金闕功臣。
Shen Wei Jin Que Gong Chen

功參造化德配乾坤。
Gong Chan Zao Hua De Pei Qian Kun

佐玉帝整備三曹。
Zuo Yu Di Zheng Bei San Cao

體天行道。
Ti Tian Xing Dao

憫蒼生胥淪末劫。
Min Cang Sheng Xu Lun Mo Jie

闡教傳經。護朝衛國。
Shan Jiao Chuan Jing, Hu Chao Wei Guo

覺世度民。
Jue Shi Du Min

大忠大孝。至剛至仁。
Da Zhong Da Xiao, Zhi Gang Zhi Ren

天樞上相。諸葛先師。
Tian Shu Shang Xiang, Zhe Ge Xian Shi

加封金闕忠武天尊。
Jia Feng Jin Que Zhong Wu Tian Zun

Dao Diary 28 August 2013 - Lunar 7 Month (小道今日記 – 度)


小道今日記 – 癸巳年巧月廿二日寅時
Dao Diary 28 August 2013 AM04:44

一點慈。
望接引萬品歸位。

一點悲。
有體恤千般苦楚。

一點喜。
幸今世與道有緣。

一點哀。
知生命生老病死。

孰不知﹐萬品皆度﹐自先自度。
如不度﹐何能行度。
是自度艱難﹐不度為難。
難難難。

孰不知﹐千般苦楚﹐心苦惟苦。
如無苦﹐何為真苦。
是真苦惟苦﹐心苦真苦。
苦苦苦。

孰不知﹐與道有緣﹐一生皈道。
如入道﹐何方為道。
是真道無形﹐有形無道。
道道道。

孰不知﹐生老病死﹐生命如此。
既有命﹐必定有死。
是死亡可怕﹐活著輕鬆。
命命命。

三無量。
大悟心。

Tuesday, 27 August 2013

《太上說九幽拔罪心印妙經》 Taoist Scripture on the Salvaging of the Suffering Souls


百車金錠又如何。
千載銀貫能如何。
不如誦念經一遍。
救度魂靈昇天堂。

還未為十方幽孤拔度者﹐請務必行之。
還未為堂中祖上超薦者﹐請即時行之。

一句能消萬劫冤。
一遍能度眾幽魂。

三無量。
慈悲心。

《太上說九幽拔罪心印妙經》

爾時。
元始天尊端坐七寶殿。放大光明。徧照三千大千世界。觀見眾生受諸苦惱。沉淪生死。受報无窮。於是救苦真人即從座起。贍仰尊顏。長跪問曰。是諸眾生。以何因緣。飄蕩苦海。沉沒无邊。

天尊告曰。如是眾生。受諸惡業。皆由自心。妄想顛倒。不悟无為。一切罪根。皆從心起。天堂快樂。自由心生。三界沉淪。亦從心起。心生邪見。妄起念嗔。心生惑亂。存念非真。心懷殺害。受諸類身。心生諂曲。與道无因。心生虛寂。與道相親。重宣此義。而說偈曰。
大道澄廓。元理幽深。先天而生。運化古今。
道无形體。澄瀘身心。不貪不慾。不嗔不淫。
是非莫識。表裏思尋。身心清浄。煩惱不侵。
无起无滅。冥漠難斟。湛然空寂。了心元心。
自然合道。眾聖來欽。昇朝金闕。遊翫(音玩)騫林。
七祖解脫。永離幽陰。皆契心印。悟道合真。
念念相繼。勿起塵心。

是時。
受苦眾生聞說妙經。咸皆解脫。眾真作禮。悉大歡喜。稱揚讚歎。依教奉行。

《太上說九幽拔罪心印妙經》終Taoist Scripture on the Salvaging of the Suffering SoulsAccording to Taoist Canon Record, this Scripture was being written in Tang/Song Dynasty, the Author was unknown. This Scripture was being Written to explain on how Oneself can Eliminate or Stop creating Sins or Debts for Oneself by Realising Oneself's Fault & Mistakes. By doing Reflection and being Acceptive & Forgiving, Oneself will be able to Stay Connected with the Big Dao and got Salvaged.This Taoist Scripture is Widely being used in Salvation Rituals/Ceremonies for the Pass-on & Wandering Souls.【太上元始天尊說九幽拔罪心印妙經】

Tai Shang Yuan Shi Tian Zun Shuo Jiu You Ba Zui Xin Yin Miao Jing(Yuan Shi Tian Zun explains on the Scripture of Eliminating Sins & Debts of Oneself)爾時。

Er Shi.元始天尊。坐七寶殿中。

Yuan Shi Tian Zun. Zuo Qi Bao Dian Zhong.放大光明。徧照三千大千世界。

Fang Da Guang Ming. Bian Zhao San Qian Da Qian Shi Jie觀見眾生。受諸苦惱。

Guan Jian Zhong Sheng. Shou Zhu Ku Nao沉淪生死。受報無窮。

Chen Lun Sheng Si. Shou Bao Wu Qiong於是。救苦真人。

Yu Shi. Jiu Ku Zhen Ren即從座起。瞻仰尊顏。長跪曰。

Ji Cong Zuo Qi. Zhan Yang Zun Yan. Chang Gui Yue是諸眾生。以何因緣。

Shi Zhu Zhong Sheng. Yi He Yin Yuan飄蕩苦海。沉默無邊。

Piao Dang Ku Hai. Chen Mo Wu Bian天尊告曰。如是眾生。

Tian Zun Gao Yue. Ru Shi Zhong Sheng受諸惡業。皆由自心。

Shou Zhu E Ye. Jie You Zi Xin妄想顛倒。不悟無為。

Wang Xiang Dian Dao. Bu Wu Wu Wei一切罪根。皆從心起。

Yi Qie Zui Gen. Jie Cong Xin Qi天堂快樂。自由心生。

Tian Tang Kuai Le. Zi You Xin Sheng三界沉淪。亦從心起。

San Jie Chen Lun. Yi Cong Xin Qi心生邪見。妄起貪嗔。

Xin Sheng Xie Jian. Wang Qi Tan Chen心生惑亂。存念非真。

Xin Sheng Huo Luan. Cun Nian Fei Zhen心懷殺害。受諸類生。

Xin Huai Sha Hai. Shou Zhu Lei Sheng心生諂曲。與道無因。

Xin Sheng Qia Qu. Yu Dao Wu Yin心生虛寂。與道相親。

Xin Sheng Xu Ji. Yu Dao Xiang Qin重宣此義。而說偈曰。

Zhong Yu Ci Yi. Er Shuo Jie Yue大道澄廓。元理幽深。

Da Dao Deng Kuo. Yuan Li You Shen先天而生。運化古今。

Xian Tian Er Sheng. Yun Hua Gu Jin道無形體。澄濾身心。

Dao Wu Xing Ti. Cheng Lv Shen Xin不貪不慾。不嗔不淫。

Bu Tan Bu Yu. Bu Chen Bu Yin是非莫視。表裡思尋。

Shi Fei Mo Shi. Biao Li Si Xun身心清靜。煩惱不侵。

Shen Xin Qing Jing. Fan Nao Bu Qin無起無滅。冥漠難斟。

Wu Qi Wu Mie. Ming Mo Nan Zhen湛然空寂。了心無心。

Zhan Ran Kong Ji. Liao Xin Wu Xin自然合道。眾聖來欽。

Zi Ran He Dao. Zhong Sheng Lai Qin昇朝金闕。遊翫騫林。

Sheng Chao Jin Que. You Wan Qian Lin七祖解脫。永離幽陰。

Qi Zu Jie Tuo. Yong Li You Yin皆契心印。悟道合真。

Jie Qi Xin Yin. Wu Dao He Zhen念念相繼。勿起塵心。

Nian Nian Xiang Ji. Wu Qi Chen Xin是時。受苦眾生。

Shi Shi. Shou Ku Zhong Sheng聞說妙經。咸皆解脫。

Wen Shuo Miao Jing. Xian Jie Jie Tuo眾真作禮。悉大歡喜。

Zhong Zhen Zuo Li. Xi Da Huan Xi稱揚讚歎。依教奉行。

Cheng Yang Zan Tan. Yi Jiao Feng Xing【太上元始天尊說九幽拔罪心印妙經】終

Tai Shang Yuan Shi Tian Zun Shuo Jiu You Ba Zui Xin Yin Miao Jing Zhong(Yuan Shi Tian Zun explains on the Scripture of Eliminating Sins & Debts of Oneself) EndsBrief Explanation on the Scripture:This is a Taoist Scripture that being explained by Yuan Shi Tian (元始天尊

) to Jiu Ku Zhen Ren (救苦真人) aka Immortal of Salvation during one of the Celestial Gatherings in Qi Bao Hall (七寶殿).

Yuan Shi Tian Zun explained, Mortals in the Mortal Realm do not able to Immortal-hood and Suffering from different form of Troubles & Worries are due to their Own Actions. Besides that, Sins & Debts started to accumulate due to the Mortals do not perform Self-cultivation.And so, Yuan Shi Tian Zun advised Jiu Ku Zhen Ren to pass the message to the Mortals by being Acceptive & Forgiving in-order to lessen the Troubles & Worries. By doing so, Sins & Debts will be lessen and at the end, Oneself will be able to Gain Immortal-hood by merging Oneself into the Big Dao.Not only that, Yuan Shi Tian Zun also explained, Troubles & Worries occurred while Oneself is not able to Control on One's Emotions. If Oneself can always remind Oneself to stay Calm and Peaceful, Oneself will be able to be more Positive in Solving Issues.And so, Jiu Ku Zhen Ren accepted the Advises and Sincerely & Compassionately convey the message to All Mortals in the Mortal World.

Du Cheng Huang Temple 7th Month Celebration 2013 (新加坡都城隍廟農曆七月慶典)


Dear All,

Du Cheng Huang Temple (新加坡都城隍廟), located at Tanjong Pagar, will be conducting their Annual 7th Month Celebration from 28 Aug till 30 Aug (農曆七月廿二至廿四日).

On 29 Aug (Thursday 農曆七月廿三日), Offering to the Souls Ritual will be conducted and at 9.00Pm, Lord Cheng Huang will Open its Authority Seal and an Enhanced Cloth Amulet will be distributed to the Devotees (都城隍開啟敕封聖印).

For those who are interested in getting the Antique Seal Enhanced Amulet, do drop by the Temple.
 
 

Monday, 26 August 2013

Manifestation Anniversary of General Zhang Ci Guan 2013 (癸巳蛇年張公聖君聖誕吉慶)23rd Day of Lunar 7th Month (農曆七月廿三日), the Manifestation Anniversary or Birthday of General Zhang Ci Guan aka Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君).

For Year 2013, it falls on 29 August, a Thursday.

To find out more on Zhang Gong Sheng Jun, please proceed to the following links:

Discussion Forum of Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君線上談論網):

http://s15.zetaboards.com/ZhangGongFaZhuGong/index/

Praise Incantation for Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君寶誥):

張公聖君寶誥
Zhang Gong Sheng Jun Bao Gao

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

身居閭闕。
Shen Ju Lv Que

掌理雷部之師。
Zhang Li Lei Bu Zhi Shi

修道九龍。
Xiu Dao Jiu Long

授為法中之主。
Shou Wei Fa Zhong Zhi Zhu

若文若武。
Ruo Wen Ruo Wu

統率南疆諸法將。
Tong Shuai Nan Jiang Zhu Fa Jiang

或風或火。
Huo Feng Huo Huo

令遣九洲之神兵。
Ling Qian Jiu Zhou Zhi Shen Bing

鞭動山崩鬼哭。
Bian Dong Shan Ben Gui Ku

鈴搖海島邪驚。
Ling Yao Hai Dao Xie Jing

遇妖即驅。
Yu Xie Ji Qu

降魔立滅。
Xiang Mo Li Mie

察陰陽之功過。
Cha Yin Yang Zhi Gong Guo

循善惡之衍尤。
Xun Shan E Zhi Yan You

威震南邦。
Wei Zhen Nan Bang

救度四方。
Jiu Du Si Fang

靈光普濟度眾生。
Ling Guang Pu Ji Du Zhong Sheng

電擊雷鳴護百苦。
Dian Ji Lei Ming Hu Bai Ku

大悲大願。
Da Bei Da Yuan

大聖大慈。
Da Sheng Da Ci

三十三天監雷法主張公聖君。
San Shi San Tian Jian Lei Fa Zhu Zhang Gong Sheng Jun

降魔救劫大天君。
Xiang Mo Jiu Jie Da Tian Jun

Pictures of Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君照片):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/776597807/pic/list
 
 
 
 

Manifestation Anniversary of Master Zhu Ge Kong Ming 2013 (癸巳蛇年諸葛孔明先師聖誕吉慶)


23rd Day of Lunar 7th Month (農曆七月廿三日), the Manifestation Anniversary or Birthday of the First Mighty Premier of Chinese History – Master Zhu Ge Kong Ming aka Zhu Ge Liang (諸葛亮).
For Year 2013, it falls on 29 August, a Thursday.

To find out more on Master Zhu Ge Kong Ming, please proceed to the following links:

Introduction of Master Zhu Ge Kong Ming (諸葛孔明先師簡介):

Zhu Ge Liang (諸葛亮) aka Zhu Ge Kong Ming (諸葛孔明), born in Eastern Han Dynasty (東漢), AD 181, 14th Day of Lunar 4 Month (生于農歷四月十四日) or in Chinese Culture, the 23rd Day of Lunar 7 Month (又傳生于農歷七月廿三日).

Zhu Ge Liang's parent died while Zhu Ge Liang was very young. In-order to allow Zhu Ge Liang and his siblings to receive enough education, his Uncle, Zhu Ge Xuan (諸葛玄), volunteered to look into their daily needs.

Due to invaders attack and riot-outburst in his hometown, at the age of 14, Zhu Ge Liang started his traveling life with his Uncle and siblings.

At the age of 17, he settled himself down in Long Zhong 隆中 (now in Hu Bei Province, Xiang Yang Area 現今與湖北省襄陽), doing self study and observing the changes in the Politics.

AD 207, Liu Bei (皇叔劉備) got to know Zhu Ge Liang as a person who could assist him in fighting for the Empire, personally, he went to Long Zhong to invite Zhu Ge Liang to assist him in the planning. But for the 1st and 2nd time, Zhu Ge Liang refused to meet up with Liu Bei, cause Zhu Ge Liang wanted to test Liu Bei whether Liu Bei was sincere in invited him as the Advisor.

On the third time of the invitation (三顧茅廬), Zhu Ge Liang finally agreed to meet up with him, from then, he was being invited to assist Liu Bei and Liu Bei appointed him as the Grand Advisor of the Han.

AD 208, Zhu Ge Liang went over to Eastern Wu Kingdom to cooperate with Sun Quan (孫權) and General Zhou Yu (周瑜) to fight against Cao Cao (曹操). After serious planning on the battle, Zhu Ge Liang and General Zhou Yu used Fire-attacking strategy to burn down Cao Cao's Water Military Troop – this is the most famous part of the Three Kingdom History, known as Huo Shao Chi Bi 火燒赤壁 (Fire Battle at Chi Bi).

AD 221, Liu Bei got his Empire from the help of Zhu Ge Liang, from then, Zhu Ge Liang was being appointed as the Premier of Han (漢相).

AD 223, Liu Bei passed away, Zhu Ge Liang assist Liu Bei's son, Liu Chan (劉禪), to take over the throne.

AD 234, 28th Day of Lunar 8 Month, Zhu Ge Liang passed away, at that time, he was only 54 years old (卒於農曆八月二十八日﹐享年54歲).

Due to his credits, merits and wisdom, after his death, he was being respected as Deity of Military Art and Strategies, till today, a lot of Politicians, Lawyers, Advisors or Spiritual Masters still pay respect to him as Ancestor or Patrons of Skills, etc.

Praise Incantation for Master Zhu Ge Kong Ming (諸葛孔明先師寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2013/08/praise-incantation-for-master-zhu-ge.html

諸葛武侯寶誥
Zhu Ge Wu Hou Bao Gao

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

臥龍星宿。漢季儒人。
Wo Long Xing Xiu, Han Xiu Ru Ren

報皇恩。吞曹伐魏。
Bao Huang En, Tun Cao Fa Wei

承帝命。扶漢成神。
Cheng Di Ming, Fu Han Cheng Shen

兵書洞覺。道學超倫。
Bing Shu Dong Jue, Dao Xue Chao Lun

萬古軍師。
Wan Gu Jun Shi

綸巾羽扇吟梁父。
Lun Jin Yu Shan Yin Liang Fu

三世良相。
San Shi Liang Xiang

韜略機謀勝范增。
Tao Lue Ji Mou Sheng Fan Zeng

名高望重。鬼服神欽。
Ming Gao Wang Zhong, Gui Fu Shen Qing

位列天樞上相。
Wei Lie Tian Shu Shang Xiang

身為金闕功臣。
Shen Wei Jin Que Gong Chen

功參造化德配乾坤。
Gong Chan Zao Hua De Pei Qian Kun

佐玉帝整備三曹。
Zuo Yu Di Zheng Bei San Cao

體天行道。
Ti Tian Xing Dao

憫蒼生胥淪末劫。
Min Cang Sheng Xu Lun Mo Jie

闡教傳經。護朝衛國。
Shan Jiao Chuan Jing, Hu Chao Wei Guo

覺世度民。
Jue Shi Du Min

大忠大孝。至剛至仁。
Da Zhong Da Xiao, Zhi Gang Zhi Ren

天樞上相。諸葛先師。
Tian Shu Shang Xiang, Zhe Ge Xian Shi

加封金闕忠武天尊。
Jia Feng Jin Que Zhong Wu Tian Zun

Pictures of Master Zhu Ge Kong Ming (諸葛孔明先師照片):
http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/1428694573/pic/list


1996 Movie - Premier Zhu Ge Liang (96年電影 - 諸葛孔明):

這是1996年歷史電影 - 諸葛孔明。
由香港巨星劉永演出諸葛亮一角。
希望大家會喜歡。

This is a 1996 Production on the Story of Premier Zhu Ge Liang.
Starring Zhu Ge Liang is Liu Yong, a famous Actor in Hongkong.

Hope you all like it.

http://youtu.be/s8mc9jq1Vyk

Taoist Scripture on Food Offerings to the Suffering Souls (元始天尊說功德法食往生經)《元始天尊說功德法食往生經》凡食堆如山。

能供多少﹖

給你﹐給我﹐給他﹖法食一餐盤。

普施不少。

供魂﹐供幽﹐供靈。這是我本人很喜歡的一部道教經文。

希望各方同道好友能多多發揚及分享。三無量。

大悲心。 《元始天尊說功德法食往生經》

  

爾時。

元始天尊與諸天聖眾。天仙地仙三界官屬。五嶽地司。五帝水府。北都羅酆。善惡二童子。遊東方玉寶樓閣世界。空青樹下碧蓮華上。說十種因緣。一千業報。令諸法會生解脫心。

爾時。

天尊現大光明。滿彼世界。見諸地獄餓鬼畜生。頭面焦爛。身體火然。刀輪劍鋒。苦毒徹天。痛傷骨髓。猛火焰天。渴飲鎔銅。號叫冤債。無有休息。

是時。

眾中普皆觀見。爾時有一真人名曰大慈大慧。悲泣傷歎。從座而起。稽首斂容禮拜。上告

天尊。伏願聖慈特垂聽覽。臣與法會諸眾及飛仙神仙等。愍恤下界眾生。伏願

天尊平等大慈如何救度。

爾時。

天尊默默良久。方啟慈顏。舉五明扇。發大弘音。乃答真人曰。善哉善哉。汝能廣為眾生啟慈念。今問此事。令吾應見汝等一會。當須諦聽。

天尊言。三塗九府。一百二十酆都地獄。有諸眾生不修真道。死入長夜。魂為下鬼。沉淪惡趣。愍歎而作頌曰。

泠泠甘露滋。法味難思議。騫香流七真。冥冥何生疑。

受此法食者。生天登紫微。福田高巍巍。供施令清浄。

一切有為事。普皆成代命。拔汝三塗苦。施汝九玄慶。

臨當受食時。諸天皆讚詠。寒庭多悲苦。迴心禮元皇。

女青靈寶符。中山真帝書。一念昇太清。再念歸太無。

功歸九幽下。旋旋生紫虛。

天尊曰。施食與亡者。不可思議。是諸亡魂。是男是女。當比飽滿。各得離苦解脫受生。清涼蓮華座永得脫離。

是時

天尊重宣偈曰。

功德不思議。行者膺福報。施與法食餐。永生安樂道。

爾時

天尊說是偈已。應諸所見地獄。尋聲消散。是諸幽魂隨願往生。大慈大慧真人及諸法會等眾。咸皆歡喜踊躍。五體投地。作禮而退。信受奉行。 《元始天尊說功德法食往生經》終Yuan Shi Tian Zun explains on the Scripture of Releasing of Enhanced Spiritual Offerings to the Pass-on for Salvaging of the Sufferings (元始天尊說功德法食往生經)According to Taoist Canon Record, this Scripture was being written in Tang/Song Dynasty, the Author was unknown. This Scripture was being Written to explain on how Yuan Shi Tian Zun explains to Immortal Da Hui on the Releasing of Enhanced Offerings for the Suffering Souls in the Suffering Realm, in order to Salvage them and lead them to the Realm of Eternal Joyous.This Taoist Scripture is Widely being used in Salvation Rituals/Ceremonies for the Pass-on & Wandering Souls during 7th Month Celebration.Brief Explanation on the Scripture:This is a Taoist Scripture that being explained by Yuan Shi Tian (元始天尊

) to Da Hui Zhen Ren (大慧真人) aka Immortal of Salvation during one of the Celestial Gatherings in Dong Fang Yu Bao Lou Ge Paradise (東方玉寶樓閣世界).Yuan Shi Tian Zun explains that, in the Suffering Realms in the Feng Du City, many Souls are not able to salvage due to their Debts & Sins accumulated during the Living Period of them. And due to the Repaying of their Debts & Sins, such Souls are not able to be giving the necessary "Physical Food/Items" for replenishing of their Energies and so, whenever the Souls felt Hunger, they have to swallow the Burning Hot Lava that are melted from the Cliffs & Earth. After consuming of such Lava, the Souls get more Sufferings and some of them even have to face another form of "Death" again in the Suffering Realms.And so, Yuan Shi Tian Zun advised Da Hui Zhen Ren to encourage the Living Mortals to conduct the necessary Salvation Rituals for the Suffering Souls. During the Rituals, Food/Items that are being Spiritually Enhanced will be released out to such Suffering Souls and hoping after the consuming of such Enhanced Food/Items, the Suffering Souls' Debts & Sins will be lessen and One final day, being lead to the Eastern Palace for Eternal Joyous blessing.(besides the Offering of Physical Food/Items for Enhancing, actually in here, Yuan Shi Tian Zun also refers to the Chanting of Scriptures & Mantras)After the explanation, Yuan Shi Tian Zun demostrated the Method of releasing of such Enhanced Food/Items/Chanting and within seconds, the Immortals, Deities & Celestial Beings saw that most of the Suffering Souls are being Salvaged and with Compassionate, ALL of them Thank Yuan Shi Tian Zun sincerely & faithfully.And so, Da Hui Zhen Ren accepted the Advises and Sincerely & Compassionately convey the message to All Mortals in the Mortal World.

Saturday, 24 August 2013

《太上說酆都拔苦愈樂妙經》
《太上說酆都拔苦愈樂妙經》中元普度期﹐身為道門中人的我們就就得實行《普度濟生》之”天職”。 雖然在這段時間﹐各國/到處皆有普度法會﹐但還尚未被度化的幽魂還是存在著很多。 希望各方同道好友﹐再接再勵﹐行正功德﹐誦太上經﹐將該度化的度化﹐該勸醒的喚醒。 與此分享,希望大家多多誦念。三無量。

大悲心。 《太上說酆都拔苦愈樂妙經》

Tai Shang Shuo Feng Du Ba Ku Yu Le Miao Jing爾時。

Er Shi拔苦愈樂天尊。

Ba Ku Yu Le Tian Zun在酆都上境東極宮中。

Zai Feng Du Shang Jing Dong Ji Gong Zhong放五色圓光。

Fang Wu Se Yuan Guang照十方世界。

Zhao Shi Fang Shi Jie酆都三萬八千獄。

Feng Du San Wan Ba Qian Yu二萬七千幽牢之中。

Er Wan Qi Qian You Lao Zhi Zhong見無量受苦眾生。

Jian Wu Liang Shou Ku Zhong Sheng往來刀山之上。

Wang Lao Dao Shang Zhi Shang萬轉千迴。

Wan Zhuan Qian Hui悶絕哀哭。

Men Jue Ai Ku俱入鑪炭鑊湯之中。

Ju Ru Lu Tan Huo Tang Zhi Zhong展轉輪迴。不捨晝夜。

Zhang Zhuan Lun Hui. Bu She Zhou Ye萬生萬死。無有休息。

Wan Sheng Wan Si. Wu You Xiu Xi是故天尊慈惠。

Shi Gu Tian Zun Ci Hui哀愍眾生。

Ai Min Zhong Sheng為汝演說酆都普濟妙經。

Wei Ru Yan Shuo Feng Du Pu Ji Miao Jing普度受罪窮魂。

Pu Du Shou Zui Qiong Hun獲生朱陵。上登仙境。

Huo Sheng Zhu Ling. Shang Deng Xian Jing仙化成人。

Xian Hua Cheng Ren願刀山成寶座。劍樹化騫林。

Yuan Dao Shan Cheng Bao Zuo. Jian Shu Hua Qian Lin六道與三塗。火化皆消散。

Liu Dao Yu San Tu. Huo Hua Jie Xiao San無邊諸大罪。普悉化為塵。

Wu Bian Zhu Da Zui. Pu Xi Hua Wei Chen歷劫河沙界。皇恩得赦除。

Li Jie He Sha Jie. Huang En De She Chu回心歸正道。縹渺上紫微。

Hui Xin Gui Zheng Dao. Piao Miao Shang Zi Wei《太上說酆都拔苦愈樂妙經》終

Tai Shang Shuo Feng Du Ba Ku Yu Le Miao Jing ZhongFriday, 23 August 2013

Heavenly Marshal Yin Jiao's Praising Incantation 03 (太歲之主殷郊天君寶誥之三)


與此﹐是太歲之主殷郊天君寶誥之三﹐屬罕見的寶誥之一。
願太歲之主﹐消災解穢﹐使人間安寧少厄。

三無量。
懷恩心。

In here, all of you will be seeing the 3rd Praising Incantation dedicated to Heavenly Marshal Yin Jiao, the Overall In-charge of All Star Lord Tai Sui in Taoism.

太歲之主殷郊天君寶誥 (之三)
Heavenly Marshal Yin Jiao Praising Incantation 03

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

正元上將。都天歲君。
Zheng Yuan Shang Jiang. Du Tian Sui Jun

太極幻化顯真形。
Tai Ji Huan Hua Xian Zhen Xing

金鼎水蓮成妙道。
Jin Ding Shui Lian Cheng Miao Dao

卻千劫之聖王。
Que Qian Jie Zhi Sheng Wang

顯現三頭六臂。
Xian Xian San Tou Liu Bi

稟九天之煞氣。
Bing Jiu Tian Zhi Sha Qi

煉成赤髮藍身。
Lian Cheng Chi Fa Lan Shen

誅降魔怪。
Zhu Xiang Mo Guai

監日上之紅旗。
Jian Ri Shang Zhi Hong Qi

起土退星。
Qi Tu Tui Xing

仗掌中之黃鉞。
Zhang Zhang Zhong Zhi Huang Yue

罰叛逆以全忠孝。
Fa Pan Nie Yi Quan Zhong Xiao

治瘟疫以救蒼生。
Zhi Wen Yi Yi Jiu Cang Sheng

大悲大願。大聖大威。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Wei

蕩凶雷主。至德帝君。
Dang Xiong Lei Zhu. Zhi De Di Jun

殷大天君。
Yin Da Tian Jun

神通莫測天尊。
Shen T ong Mo Ce Tian Zun


Qing Dynasty Antique Statues of Yin Jiao (清朝年間殷郊天君古董聖像)


珍貴文物 - 清朝年間殷郊天君聖像。
目前在道教界﹐此相屬較罕見的一種。

Qing Dynasty Yin Jiao's Statues.
2 wonderful Antiques that had been well-preserve.

Manifestation Anniversary of Heavenly Marshal Yin Jiao 2013 (癸巳蛇年太歲都統殷郊天君聖誕吉慶)On the 19th Day of Lunar 7 Month (農曆七月十九日) is known as the Manifestation Anniversary of Chief Lord Tai Sui Yin Jiao. 

For Year 2013, it falls on 25 Aug, a Sunday.

For those who had honoured Lord Tai Sui of the Year, do remember to visit any Temples that honoured Lord Tai Sui to pay your respect to Heavenly Marshal Yin Jiao. 

In Singapore, a few places that Oneself can visit to pay respect to Old Lord Tai Sui: 

1) Jin Lan Temple located at Kim Tian Road (新加坡金蘭廟) – main Temple for Traditional Tai Sui

2) Yue Hai Qing Temple located at Phillip Street (新加坡粵海清廟) – the first set of oldest 60 Tai Sui

Pictures of Yin Jiao (殷郊天君照片): 

 
 
 

Thursday, 22 August 2013

End of Lord Di Guan's Inspection for Gui Si Year (中元地官大帝考校落幕)


風雲開道﹐
恭迎帝駕降九天。
雨水滿佈﹐
清淨甘露潤生靈。

雖然煙霧漫天﹐卻非是紙錢所致﹐而是馭駕之祥瑞。
雖有雷電擊照﹐卻非是懲罰所使﹐而是赦罪之警惕。

地官大仁﹐不懲無罪無辜生靈。
帝君大慈﹐定赦誠心誠意眾生。

中元雖過﹐心懷仁慈不可減少。
考校已定﹐再接再勵多行善舉。

啟願下元解厄﹐
萬靈皆保平安。

三無量。
皈依心。

Wednesday, 21 August 2013

Salvation Day of Lunar 7th Month (中元慶讚度幽孤)


一封疏。
求赦求度求平安。
太乙天尊慈接引。
地官大帝仁開赦。

一文牒。...
望通望往望昇天。
東嶽仁聖註生方。
五道大將指仙路。

十方幽孤今得度。
長樂仙境享大福。

三無量。
慈悲心。
 
15th Day of Lunar 7 Month, a Day for Heavenly Lord Tai Yi of Salvation of the Suffering & Emperor Lord Di Guan, to Eliminate the Sins & Debts for the Suffering Beings.
 
May All Suffering Souls be led back to the Celestial Joyous Land and All Living Suffering Beings be Forgiven and lesser Disasters will be ordered to occur in this Mortal Realm.
 
 

A Song to dedicate to All Parent - My Parent (最親愛的人)

小道今日記 – 癸巳年巧月十五日寅時
Dao Diary 21 August 2013 AM03:00

最親愛的人。

當父母親還在身邊的時候﹐有很多人都會覺得他們很"煩"﹐時常"嘮叨"個不停﹐通常會想說﹐如果自己是別人的孩子該有多好。

可是﹐當父母親離世後﹐自己在回想當年情景時﹐多數都會後悔為何當時不讓自己的父母親多說說自己﹐現在想要聽聽他們叮嚀的聲音都沒有機會了。

當子女的﹐有時會因為自己煩躁而大小聲對待父母親。但作為孩子們的我們﹐是否有顧念到當父母親在為我們這些孩子煩躁時﹐他們能向誰大小聲﹖

孝順﹐絕對不能等。
等了﹐就孝順不來。

在中元佳節﹐地官清虛大帝考校巡天下時﹐自己作個反思。
反思自己之前對待父母親的態度。
反思後﹐真誠的向地官清虛大帝求赦。

不論自己的父母親在世或已離世﹐真心的向他們說聲對不起
請求他們的原諒。
這比在今生之中﹐自己所得到的一切富貴回報還來的重要千倍﹐萬倍。

三無量。
大孝心。

http://www.facebook.com/photo.php?v=432772046839585Tuesday, 20 August 2013

A Special Plaque for Lord San Guan (三官天地水親橫匾)


越看越喜歡這塊匾 - 天地水親。

天不親﹐人焉能存活世上﹖
地不親﹐萬物怎得生長呼﹖
水不親﹐生靈那能滋潤命﹖
人不親﹐天地水界視不見。
如盲見日﹐一片晦暗。
為人者﹐
任重道遠。
為人者﹐
頂天立地。
為人者﹐
飲水思源。

正統道教中的三官大帝原本就是萬靈之"保姆"/守護神﹐其職為賜福﹐赦罪並解厄。只要任何生靈誠心懺悔﹐必得三官大帝之護佑﹐但現今有多少人真正將祂們放於心中﹖

每當這些人有事﹐就到處向奇奇怪怪的"靈求庇護"﹐一旦沒得到"回報"就怨天怨地﹐哪又何苦呢﹖

希望各方同道好友多多將三官文化發揚。

三無量。
大捨心。

注﹕此匾是供於台灣新竹縣湖口鄉三元宮內。有到哪遊玩的好友們﹐記得前往一訪哦。


Praising Incantations of Lord San Guan Part 02 (三元三官大帝寶誥之二)

 


 
推崇三官大帝文化是每個道教信眾所該做的﹐尤其是天師門下之弟子。

為了不讓此寶貴文化流失﹐我們應該盡力將其文化發揚光大﹐使更多已入道﹐未入道或將入道的各方同道好友們多認識三官大帝及其信仰文化。
...
在此。小道將分享三官大帝個別寶誥(較罕見的一組)﹐希望眾道友們能用的到及分享出去。

三無量。
大捨心。

Praising Incantations of Lord San Guan, are dedicated to the Three important Lord Emperors of the Three Realms, in Taoism.

Each of them holds an important task, which is closely associated with All the Beings.

Lord San Guan’s Culture (三官大帝文化), the Three Lord Emperors that Heavenly Master Zhang Dao Ling (正一天師張道陵) respected most during the Han Dynasty (漢朝時期), was being widely promoted and many various Rituals/Ceremonies dedicated to Lord San Guan were being practiced/conducted.

In that Era, when Mortals met with disasters or illnesses, Heavenly Master Zhang Dao Ling would advise the folks to accord respect to Lord San Guan for the releasing of blessings and eliminating of all the negative entities, thru the sending of the Spiritual Petition known as San Guan Shou Shu (三官手書).

Till today, Lord San Guan is still a group of Official Taoist Deities that needed to be honour by Taoists, especially the Zheng Yi Sect Disciples.

In here, you all will be seeing the 2nd Group of Praising Incantations dedicated to Lord San Guan. This is the most Rarely used Incantations for by the Normal Taoists.

天官賜福大帝寶誥(之二)
Emperor Lord Tian Guan Praise Incantation 02

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

無極聖境。上元金闕。
Wu Ji Sheng Jing. Shan Yuan Jin Que

元陽七寶宮中。
Yuan Yang Qi Bao Gong Zhong

清微丹樨之上。
Qing Wei Dan Xi Zhi Shang

聖仁至尊。賜福萬靈。
Sheng Ren Zhi Zun. Ci Fu Wan Ling

座下部曹三宮九府。
Zuo Xia Bu Cao San Gong Jiu Fu

總管一百二十官曹。
Zong Guan Yi Bai Er Shi Guan Cao

無量覃恩。
Wu Liang Tan En

廣佈三界之中。
Guang Bu San Jie Zhi Zhong

神仙昇遷。
Shen Xian Sheng Qian

司錄列班之權。
Si Lu Lie Ban Zhi Quan

常消災滅衍。
Chang Xiao Zai Mie Yan

使群生解苦。
Shi Qun Sheng Jie Ku

稱號降佑。生生長生。
Cheng Hao Jiang You. Sheng Sheng Chang Sheng

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

上元九炁。
Shang Yuan Jiu Qi

一品賜福天官。
Yi Pin Ci Fu Tian Guan

元陽曜靈紫微大帝。
Yuan Yang Yao Ling Zi Wei Da Di


地官赦罪大帝寶誥(之二)
Emperor Lord Di Guan Praise Incantation 02

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

無極聖境。中元真闕。
Wu Ji Sheng Jing. Zhong Yuan Zhen Que

洞空清虛宮中。
Dong Kong Qing Xu Gong Zhong

洞靈丹樨之上。
Dong Ling Dan Xi Zhi Shang

慈仁至尊。赦罪萬靈。
Ci Ren Zhi Zun. She Zui Wan Ling

座下部曹三宮九府。
Zuo Xia Bu Cao San Gong Jiu Fu

總管一百二十官曹。
Zong Guan Yi Bai Er Shi Guan Cao

無量宥恩。
Wu Liang You En

施佈罪魂滯魄。
Shi Bu Zui Hun Zhi Po

五道九幽。
Wu Dao Jiu You

勾落死籍得生。
Gou Luo Si Ji De Sheng

垂浩光破晦。
Chui Hao Guang Po Hui

使苦靈解脫。
ShiKu Ling Jie Tuo

濟物利人。三界齊赦。
Ji Wu Li Ren. San Jie Qi She

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

中元七炁。
Zhong Yuan Qi Qi.

二品赦罪地官。
Er Pin She Zui Di Guan

洞靈清虛清靈大帝。
Dong Ling Qing Xu Qing Ling Da Di


水官解厄大帝寶誥(之二)
Emperor Lord Shui Guan Praise Incantation 02

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

無極聖境。下元仙闕。
Wu Ji Sheng Jing. Xia Yuan Xian Que

金靈長樂宮中。
Jin Ling Chang Le Gong Zhong

青華丹樨之上。
Qing Hua Da Xi Zhi Shang

懷仁至尊。解厄萬靈。
Huai Ren Zhi Zun. Jie E Wan Ling

座下部曹三宮九府。
Zuo Xia Bu Cao San Gong Jiu Fu

總管一百二十官曹。
Zong Guan Yi Bai Er Shi Guan Cao

無量施恩。
Wu Liang Bu En

下佈水界鱗生。
Xia Bu Shui Jie Lin Sheng

八海四瀆。
Ba Hai Si Du

濟潤百靈萬物。
Ji Run Bai Ling Wan Wu

功過冊書錄。
Gong Guo Ce Shu Lu

使陰靈超昇。
Shi Yin Ling Chao Sheng

懺罪悔過。萬厄即解。
Chan Zui Hui Guo. Wan E Ji Jie

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

下元五炁。
Xia Yuan Wu Qi

三品解厄水官。
San Pin Jie E Shui Guan

金靈洞陰暘谷大帝。
Jin Ling Dong Yin Yang Gu Da Di