Sunday, 30 June 2013

Ancient Bronze Army Commanding Block (金朝"發兵符")


A Bronze Pendant with Spiritual Carvings on it.

This was found in China Hei Long Jiang in Year 1999. An Army-commanding Bronze Pendant that being used in Jin Dynasty (AD1115 - 1234).

As you all can see that one the Left-pendant, the Official Symbol of Taoism was being included (more intro here on the Symbol - http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2009/05/introduction-on-taoist-symbol-fu.html).

這是在1999年﹐於中國黑龍江出土的金朝"發兵符"。
 
在左邊符面上﹐可清晰看到道教道標 (簡介連接 - http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2009/05/introduction-on-taoist-symbol-fu.html)
 
 

Saturday, 29 June 2013

Documentary on Maoshan Taoist Music (茅山道教音樂紀錄片)

In here, you all will be watching a Documentary, introducing the Taoist Music of Maoshan Sect.

Hope you all enjoy.

與此﹐各方同道好友將欣賞到"茅山道教音樂"紀錄片﹐希望大家會喜歡。

http://youtu.be/h0BMPEpG-Cw

Thursday, 27 June 2013

Song Dynasty Heavenly Master Bronze Coin (宋朝年間張天師捉鬼銅錢)


宋朝年間張天師捉鬼銅錢。
正面(前)為天師捉鬼。
背面(後)為十二生肖。
佩戴此錢能避邪消災。

In here, you all will be seeing a very special Bronze Coin of Song Dynasty.
On the Front-side of this Coin is Heavenly Master subduing the Wanderings.
And on the Rear-side is the 12 Lunar Zodiacs.
Keeping this Coin with oneself for Protection-of-being-invaded-by-Wanderings.

Introduction on Priestess Zhang Qi Ying (張天師之曾孫張琪瑛胤師)
In Taoism, Zhang Yu Lan (張玉蘭胤師) was the First Lady Priestess that was being known as Spiritual Maiden - Mother of Taoist Scriptures (道經之仙姆) and she was the Aunty of Priestess Zhang Qi Ying (張琪瑛之姑母).

Introduction on Zhang Yu Lan (張玉蘭胤師簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/12/priestess-zhang-yu-lan.html

Zhang Qi Ying (張琪瑛), the Great-granddaughter of Heavenly Master Zhang Dao Ling (張道陵天師), Granddaughter of the 2nd Generation Heavenly Master Zhang Heng (嗣師張衡天師之孫女) & 3rd Generation Heavenly Master Zhang Lu's daughter (系師張魯天師之女).

She was born in Late Han Dynasty, on 12th Day of Lunar 7 Month AD196 (建生於漢建安元年七月十二日) and her Attaining Immortality Anniversary was on 20th Day of Lunar 3 Month AD 217 (飛昇於漢建安二十二年三月二十日).

Since young, Zhang Qi Ying was deeply influenced by her Aunty Zhang Yu Lan and so, she tried her best to memorize all Scriptures, Incantations and Spiritual Records, that being passed down by her Ancestors and other Spiritual Sages.

At the age of 16, she was being arranged a marriage by her Father Zhang Lu to General Ma Chao (其父張魯將之配婚與馬超大將).

Soon after the marriage, Ma Chao was killed in a Battle and pitying Qi Ying that she was still young, Zhang Lu arranged for another marriage for her with Cao Yu (曹宇), the Son of Cao Cao (曹操與環夫人之子), but due to Qi Ying hated Cao Cao for his rebellious, she refused to marry to the Son and so, she left her family and wandered around to spread the teaching of Zheng Yi Sect.

One day, while she pass-by Han Zhong City Mian County (漢中市勉縣), she found that this piece of land was special and so, she decided to stay in this area for long and hopefully she can promote Taoism to more people in here.

After years of non-stop promoting of Taoism, one night, Qi Ying saw her Aunty Zhang Yu Lan appeared in here dream, advising her that, her time is up for Returning to the Celestial Realm (其姑母張玉蘭出現於夢中﹐提醒琪瑛該歸為之時已到).

Upon hearing that, Zhang Qi Ying was delighted and she followed her Aunty – walking on a Path which was formed by colourful clouds and soon, she disappeared into the air (隨著姑母張玉蘭踏上七彩祥雲﹐徐徐飛昇入闕).

On that day, it was 20th Day of Lunar 3 Month (此時正是漢建安二十二年三月二十日) and she was only 22 Years old (享年二十二歲).

Due to her Sincerity, Compassionate and Determination, she was very well respected by the villagers and after she attained her Immortality, the villager built a nice Tomb and a Temple dedicated to her (因受勉縣人民愛戴﹐因此在琪瑛得道之後﹐該人民為其修墳立祠).

Today, in China Xia Xi Province, Han Zhong City Mian County Wen Quan Town Guang Ming Village (陜西省漢中市勉縣東南溫泉鎮光明村), Zhang Qi Ying's tomb can still be seen and a Temple known as Nv Lang Temple (女郎祠/女郎廟) was just beside her tomb.
See More
 

Wednesday, 26 June 2013

Banner of Bao Gao for the Four Heavenly Masters (正統道教四大天師寶誥)薩守堅天師寶誥 
Sa Shou Jian Tian Shi Bao Gao (Praise Incantation)
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
 
派流西地。跡顯龍興。
Pai Liu Xi Di, Ji Xian Long Xing
 
施財合藥濟群生。 
Shi Cai He Yao Ji Qun Sheng
 
積行累功修至道。
Ji Xin Lei Gong Xiu Zhi Dao
 
授鐵師之教旨。
Shou Tie Shi Zhi Jiao Zhi
 
掌玉府之雷書。 
Zhang Yu Fu Zhi Lei Shu
 
身披百衲伏魔衣。
Shen Pi Bai Na Fu Mo Yi
 
手執五明降鬼扇。
Shou Zhi Wu Ming Jiang Gui Shan
 
代天宣化。咒棗書符。
Dai Tian Xuan Hua, Zou Zao Shu Fu
 
運風雷於咫尺之間。
Yun Feng Lei Yu Zhi Chi Zhi Jian
 
剪妖魔於斗罡之下。
Jian Yao Mo Yu Dou Gang Zhi Xia
 
道參太極。位列先天。
Dao Can Tai Ji, Wei Lei Xian Tian
 
松筠野鶴任縱橫。 
Song Jun Ye He Ren Zong Heng
 
遐邇孤雲長自在。
Xia Ni Gu Yun Chang Zi Zai
 
方方闡教。為萬法之宗師。
Fang Fang Shan Jiao, Wei Wan Fa Zhi Zong Shi
 
處處開壇。作後人之模範。
Chu Chu Kai Tan, Zuo Hou Ren Zhi Mo Fan
 
都天宗主。
Du Tian Zong Zhu
 
一元無上。薩翁真君。
Yi Yuan Wu Shang, Sa Weng Zhen Jun
 

許旌陽天師寶誥
Xu Jing Yang Tian Shi Bao Gao (Praise Incantation)  
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
   
混元始祖。一炁分真。
Hun Yuan Shi Zu, Yi Qi Fen Zhen

多劫之前。積修至道。
Duo Jie Zhi Qian, Ji Xiu Zhi Dao

勤苦備悉。經緯逾深。
Quan Ku Bei XI, Jing Wei Yu Shen

萬法千門。罔不斯歷。
Wan Fa Qian Men, Wang Bu Si Li

救災拔難。除害蕩妖。
Jiu Jie Ba Nan, Chu Hai Dang Yao

功濟生靈。名高玉籍。
Gong Ji Sheng Ling, Ming Gao Yu Ji

眾真推仰。宜有甄陞。
Zhong Zhen Tui Yang, Yi You Zhen Sheng

大悲大願。大孝大仁。
Da Bei Da Yuan, Da Xiao Da Ren

九州都仙太史。
Jiu Zhou Du Xian Tai Shi

高明大使。雷霆泰省。 
Gao Ming Da Shi, Lei Ting Tai Shen

天樞伏魔上相。
Tian Shu Fu Mo Shang Xiang

至道玄應。神功妙濟。
Zhi Dao Xuan Ying, Shen Gong Miao Ji

掌九天司職。
Zhang Jiu Tian Si Zhi

太乙定命。注生真君。
Tai Yi Ding Ming, Zhu Sheng Zhen Jun

三天按察都檢校。
San Tian An Cha Du Jian Jiao

普奏諫議大夫。
Pu Zou Jian Yi Dai Fu

天醫大帝。度人祖師。 
Tian Yi Da Di, Du Ren Zu Shi

淨明普化天尊。
Jing Ming Pu Hua Tian Zun

 
嗣漢張道陵天師寶誥
Zhang Dao Ling Tian Shi Bao Gao (Praise Incantation) 

至心皈命禮
Zhi Xin Gui Ming Li

本來南土 上泝蜀都
Ben Lai Nan Tu, Shang Yi Shu Du 

先獲黃帝九鼎之丹書 
Xian Huo Huang Di Jiu Fing Zhi Dan Shu

後事老君於玉局 
Hou Shi Lao Jun Yu Yu Ju

千軸得修真之要 
Qian Zou De Xiu Zhen Zhi Yao

一時成吐納之功 
Yi Shi Cheng Tu Na Zhi Gong

法籙全成 
Fa Lu Quan Cheng

受盟威品而結璘玦
Shou Meng Wei Pin Er Jie Ling Wa 

正邪兩辨 
Zheng Xie Liang Bian

奪福庭冶而化鹹泉 
Duo Fu Ting Zhi Er Hua Xian Quan

德就大丹 道齊七政 
De Jiu Da Dan, Dao Qi Qi Zheng

大悲大願 大聖大慈 
Da Bei Da Yuan, Da Sheng Da Ci

三天扶教
San Tian Fu Jiao

輔元道體大法天師
Fu Yuan Dao Ti Da Fa Tian Shi 

雷霆都省
Lei Ting Du Shen

泰玄上相都天大法主 
Tai Xuan Shang Xiang Du Tian Da Fa Zhu

正一沖玄
Zheng Yi Chong Xuan

神化靜應顯佑真君
Shen Hua Jing Ying Xian You Zhen Jun

六合無窮高明大帝
Liu He Wu Qiong Gao Ming Da Di

降魔護道天尊
Xiang Mo Hu Dao Tian Zun

 
葛洪天師寶誥
Ge Hong Tian Shi Bao Gao (Praise Incantation)  
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
 
天台得道。閣皂成真。
Tian Tai De Dao, Ge Zao Cheng Zhen
 
昔受東華。复傳西蜀。
Xi Shou Dong Hua, Fu Chuan Xi Shu
 
詔命玉京金闕。
Zhao Ming Yu Jing Jin Que
 
位登太極仙班。
Wei Deng Tai Ji Xian Ban
 
慈憐拯拔與沉淪。
Ci Lian Zheng Ba Yu Chen Lun
 
恩念普資與苦爽。
En Nian Pu Zi Yu Ku Shuang
 
葛天氏遺風顯著。
Ge Tian Shi Yi Feng Xian Zu
 
勾漏令丹砂俱存。
Gou Lou Ling Dan Sha Ju Cun
 
括蒼任游。羅浮乃止。
Gua Cang Ren You, Luo Fu Nai Zhi
 
修間玉笥。修理金書。
Xiu Jian Yu Si, Xiu Li Jin Shu
 
大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan, Da Sheng Da Ci
 
太上玉京。
Tai Shang Yu Jing
 
東吳太極左宮仙翁。
Dong Wu Tai Ji Zuo Gong Xian Weng
 
雷霆玄省。天機內相。
Lei Ting Xuan Sheng, Tian Ji Nei Xiang
 
玉虛紫靈。普化玄靜。
Yu Xu Zi Ling, Pu Hua Xuan Jing
 
常道沖應。孚佑真君。
Chang Dao Chong Ying, Fu You Zhen Jun
 
垂恩廣救。慈悲大帝。
Chui En Guang Jiu, Ci Bei Da Di
 
度人無量天尊。
Du Ren Wu Liang Tian Zun
 

Manifestation Anniversary of Hokkien Cheng Huang 2013 (癸巳蛇年福建城隍周苛公聖誕吉慶)On 22nd Day of Lunar 5 Month (農曆五月廿二日), it is considered as the Manifestation Anniversary of Hokkien Cheng Huang 福建省城隍).

For Year 2013, it falls on 29 Jun, a Saturda...y.

For more info on Lord Cheng Huang, you can proceed to the following links:

Pictures of Cheng Huang (城隍尊神照片):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/1948677957/pic/list

Introduction of Cheng Huang Zun Shen (城隍尊神簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/09/pictures-of-lord-cheng-huang_2513.html

Introduction of Cheng Huang Zun Shen Bao Gao (城隍尊神寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/05/banner-of-cheng-huang-zun-shen-bao-gao.html

Cheng Huang Taoist Scripture (城隍消災集福經):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/06/cheng-huang-taoist-scripture_9663.html

Documentary of Cheng Huang (城隍文化記錄片):

Part 01 (上集)﹕

http://youtu.be/K5QXME-YTGY

Part 02 (下集):

http://youtu.be/eLH1oRt-xQA

The various Famous Lord Cheng Huang in Chinese History (中華歷代受封為城隍之賢者) :

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2011/08/the-various-famous-lord-cheng-huang-in_9512.html

And for those who are keen in paying your respect to Lord Cheng Huang (城隍尊神) in Singapore, you may wish to visit the Official Temples that dedicate Altars to him, in the following is the list of Temples that oneself can visit:

1) Du Cheng Huang Temple (都城隍廟), besides Tanjong Pagar MRT Station

2) Lian Shan Cheng Huang Temple (蓮山城隍廟), located at Toa Payoh

3) Dong Yue Temple (東嶽廟), located at Bukit Purmei

Tuesday, 25 June 2013

Happy Manifestation Anniversary to Heavenly Master Zhang (慶賀張祖天師聖壽無疆)

 
沒了祂﹐哪來正統道教。
沒了祂﹐哪來消災妙法。
沒了祂﹐哪來三元護命。
有了祂﹐道教總歸一宗。
祂就是 - 嗣漢正一張祖天師。

在祖天師聖誕之際﹐小道僅代表正一龍山門門下眾弟子向祖天師慶壽。
願祖天師降下聖佑﹐世界能和平﹐萬類皆得道。

與此﹐上貼"天師十全詩"﹐向祖天師獻上最高敬意﹕

一爐丹。飛昇得道列班。
兩聖獸。龍虎盤踞福地。
三山盟。傳道千載不休。
四宗壇。正一總領道教。
五斗米。繳納懺悔除疫。
六四治。授道廿四教區。
七星揚。北斗延生妙訣。
八八續。宗嗣延綿不斷。
九天聖。雷霆都省上相。
十方降。正一真教永傳。
 
 
 

Monday, 24 June 2013

The Three Main Bao Gao for Recitation on the Anniversar​y of Zhang Tian Shi (張祖天師聖誕必誦念之三大寶誥)

張祖天師聖誕之時﹐必誦念之三大寶誥﹕

During the Manifestation Anniversary of Heavenly Master Zhang Dao Ling, there are 3 Main Bao Gao(s) that needed to be recited, they are;

Lord Zhang Liang - The Great-great-great-great-great-great-great-great grand Ancestor of Zhang Tian Shi (張良寶誥 - 天師十世祖) -

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2009/03/banner-of-master-zhang-liang-bao-gao.html

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2013/09/duke-liu-zhang-zi-fang-praise.html

Heavenly Master Zhang Dao Ling's Bao Gao (張祖天師寶誥) -

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2013/06/banner-of-heavenly-master-zhang-dao.html

30th Generation Heavenly Master Zhang Xu Jing's Bao Gao (三十代張天師虛靖大真人寶誥) -

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2012/11/banner-of-30th-heavenly-master-zhang-xu.html

Banner of Heavenly Master Zhang Dao Ling Bao Gao (正一張祖天師寶誥)


In here, you all will be seeing the Praise Incantation dedicated to Heavenly Master Zhang Dao Ling (正一張祖天師), the Founder of Religious Taoism.

For more info on Zhang Tian Shi, feel free to visit the following link:http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2013/06/manifestation-anniversary-of-heavenly_22.html


嗣漢張道陵天師寶誥 Zhang Dao Ling Tian Shi Bao Gao  

 至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

 本來南土。上泝蜀都。Ben Lai Nan Tu. Shang Su Shu Du 

 先獲黃帝九鼎之丹書。Xian Huo Huang Di Jiu Fing Zhi Dan Shu

 後事老君於玉局。Hou Shi Lao Jun Yu Yu Ju

 千軸得修真之要。Qian Zou De Xiu Zhen Zhi Yao

 一時成吐納之功。Yi Shi Cheng Tu Na Zhi Gong

 法籙全成。Fa Lu Quan Cheng

 受盟威品而結璘玦。Shou Meng Wei Pin Er Jie Ling Jue 

 正邪兩辨。Zheng Xie Liang Bian

 奪福庭冶而化鹹泉。Duo Fu Ting Zhi Er Hua Xian Quan

 德就大丹。道齊七政。De Jiu Da Dan. Dao Qi Qi Zheng

 大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

 三天扶教。San Tian Fu Jiao

 輔元道體大法天師。Fu Yuan Dao Ti Da Fa Tian Shi 

 雷霆都省。Lei Ting Du Sheng

 泰玄上相都天大法主。Tai Xuan Shang Xiang Du Tian Da Fa Zhu

 正一沖玄。Zheng Yi Chong Xuan

 神化靜應顯佑真君。Shen Hua Jing Ying Xian You Zhen Jun

 六合無窮高明大帝。Liu He Wu Qiong Gao Ming Da Di

 降魔護道天尊。Xiang Mo Hu Dao Tian ZunSaturday, 22 June 2013

祈雨滅火符 Taoist Talisman of Requesting of Rain祈雨滅火符

Taoist Talisman of Requesting of Rain每每到了炎熱的夏天,人們總是會提起古時“求雨”的故事,等等。而在道教科儀及道法文化中﹐《祈雨符》更是多不勝數。與此分享的是其中一張 - "祈雨滅火符"希望大家會喜歡。三無量。

大道心。In Taoism, we have quite a number of Talismans that are associated with the Requesting of Rain (of different purposes). In here, you all will see the Requesting of Rain Talisman mend for "Putting Out of Fire". In order to boost the energy of this Talisman to Max-power, a few Incantations had to be recited and a Heavenly Marshal needed to be evoked for the enhancing. Not only that, after the issuing of this Talisman, a Prediction needed to be made, in-order to know when the Rain will arrive and what will happen after the Rain-pour.Manifestation Anniversary of Heavenly Master Zhang Dao Ling 2013 (癸巳蛇年正一祖天師聖誕吉慶)Its again the arrival of the important Day for ALL Taoists to honour our Founder of Taoism – Heavenly Master Zhang Dao Ling (正一張祖天師).

On the 18th Day of Luna...r 5 Month (農曆五月十八日), it is considered as another Manifestation Anniversary for Heavenly Master Zhang (some contexts dated as 15th Day of Lunar 1 Month 又記載農曆正月十五日).

This Year, 2013, it falls on 25 June, a Tuesday.

On this Day, as usual, the Taoists will visit Temples that dedicate Altars to Heavenly Master Zhang to pay their respect, besides that, in other Countries in Asia; Grand & Official Ceremonies/Rituals will be conducted dedicating to Heavenly Master for the Credits of Founding Taoism and the Promoting of the Upright Teaching of Zheng Yi Sect (正一天師道).

To find out more on Heavenly Master Zhang, please proceed to the following links:

Introduction of Heavenly Master Zhang Dao Ling (張道陵天師簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/11/introduction-of-heavenly-master-zhang.html

Pictures of Heavenly Master Zhang Dao Ling (張道陵天師照片):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/1476980312/pic/list

Anniversary of Heavenly Master Zhang Distribution of Charity Rice 2012 (壬辰年張祖天師開倉發米振濟紀念日簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2012/02/anniversary-of-heavenly-master-zhang_6487.html

Praise Incantation for the Four Heavenly Masters (四大天師寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/10/praise-mantra-for-four-heavenly-masters.html

Videos on Heavenly Master Zhang Dao Ling (張祖天師相關影片):

Documentary on Heavenly Master Zhang Dao Ling (台灣封神榜之張祖天師簡介)

Part One (上集): http://youtu.be/abwW3YCCgbk

Part Two (中集): http://youtu.be/LFPf0Ac4ERc

Part Three (下集): http://youtu.be/2cwR-o-3UoM

Founder of Taoism - Heavenly Master Zhang Dao Ling (道教祖師張道陵天師紀錄片)

Part One (上集): http://youtu.be/ZOA8YlkmK_I

Part Two (下集): http://youtu.be/wN7ZzCwqwgM

Tree planted by Heavenly Master Zhang (張天師親手種之杏樹):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/1263192436/pic/66158048/view?picmode&mode=tn&order=ordinal&start=1&count=20&dir=asc

For Higher Res of this Picture, please proceed to this link: http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/718780009/pic/list
 
 
 
 

Wednesday, 19 June 2013

Manifestation Anniversary of Heavenly Marshal Jiang Xian Guan 2013 (癸巳蛇年江府仙官聖誕吉慶)On 16th Day of Lunar 5 Month (農曆五月十六日), it is considered as the Manifestation Anniversary of Heavenly Marshal Jiang Xian Guan (江府仙官).

For Year 2013, it fall...s on 23 June, a Sunday.

For more info on Heavenly Marshal Jiang Xian Guan, you can proceed to the following links:

Pictures (江仙官簡介及照片):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/12/pictures-of-jiang-xian-guan-aka-zhang_445.html

Bao Gao (江仙官寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2009/03/banner-of-jiang-xian-guan-bao-gao.html
See More

Monday, 17 June 2013

Manifestation Anniversary of Guan Ping 2013 (癸巳蛇年關平生辰吉慶及關公磨刀日)Duke Guan Yu aka Guan Gong in Folks Context, a Real Historical Character during the Three Kingdom Period. Till today, a lot of Non-Taoist Religions are fighting for the “owners...hip” of Guan Gong, which make it ridiculous and complicated. Even though this is so, Guan Gong will still provide the necessary Blessing for All Taoists.

Due to a lot of mis-concept and mis-interpretation, a lot of Folks Culture and other Non-Taoist Religions tend to celebrate Guan Gong’s Birthday on the 13th Day of Lunar 5 Month, which is not accurate or Unrealistic.

According to History Records from various Contexts, Guan Gong’s Birthday was being recorded as 24th Day of Lunar 6 Month. Whereas, 13th Day of Lunar 5 Month shall be the Anniversary where Duke Guan Yu Sharpen his Sabre for the defeating of his Enemies and in Chinese Tradition, on this Day, while honouring of Duke Guan Yu, Wealth Blessing will be bestowed for those who are in Trading-line or Doing Businesses.

Besides that, 13th Day of Lunar 5 Month shall be the Birthday of Guan Ping, which is known as the Son of Duke Guan Yu.

For Year 2013, 13th Day of Lunar 5 Month falls on 20 June, a Thursday.

For more info, please visit the following links:

Guan Gong Info (關公簡介)﹕

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/12/pictures-of-lord-guan-yu_6704.html

Guan Ping Info (關平簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/11/pictures-of-guan-ping.html

Zhou Cang Info (周倉簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/11/pictures-of-zhou-cang.html

Sunday, 16 June 2013

Documentary of Cheng Huang (城隍文化記錄片)

In here, you all will be watching a series of 2 videos on the Culture of Lord Cheng Huang.

For those who are the Devotees/Followers of Lord Cheng Huang, hope you all like it.

Do enjoy.

與此﹐各方同道將欣賞到兩集的"城隍文化記錄片"﹐希望你們會喜歡。

Part 01 (上集)﹕

http://youtu.be/K5QXME-YTGY

Part 02 (下集):

http://youtu.be/eLH1oRt-xQAManifestation Anniversary of Du Cheng Huang 2013 (癸巳蛇年天下都城隍楊繼盛公聖誕吉慶)On 11th Day of Lunar 5 Month (農曆五月十一日), it is considered as the Manifestation Anniversary of Du Cheng Huang aka Overall In-charge of City Deity (天下都城隍).

For Year 2013, i...t falls on 18 Jun, a Tuesday.

For more info on Lord Cheng Huang, you can proceed to the following links:

Pictures of Cheng Huang (城隍尊神照片):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/1948677957/pic/list

Introduction of Cheng Huang Zun Shen (城隍尊神簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/09/pictures-of-lord-cheng-huang_2513.html

Introduction of Cheng Huang Zun Shen Bao Gao (城隍尊神寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/05/banner-of-cheng-huang-zun-shen-bao-gao.html

Cheng Huang Taoist Scripture (城隍消災集福經):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/06/cheng-huang-taoist-scripture_9663.html

And for those who are keen in paying your respect to Du Cheng Huang (都城隍) in Singapore, you may wish to visit the Official Temples that dedicate Altars to him, in the following is the list of Temples that oneself can visit:

1) Du Cheng Huang Temple (都城隍廟), besides Tanjong Pagar MRT Station

2) Lian Shan Cheng Huang Temple (蓮山城隍廟), located at Toa Payoh

3) Dong Yue Temple (東嶽廟), located at Bukit Purmei

 

Saturday, 15 June 2013

Wednesday, 12 June 2013

Taoist Poem for Duan Yang Festival (端陽天師除邪詩)


Dear All,

In here is a Taoist Poem dedicated to Heavenly Master Zhang Dao Ling (正一張祖道陵天師), for Duan Yang aka Duan Wu Festival (端陽/端午節).

Due to many people only promote the first 4 phrases of this poem and neglected the last 4 phrases, in here, Jave will share the full Poem to all on this Special Day (通常﹐多數人只分享此詩之前四句而忽略了後四句。與此﹐小道將完整的<慶端陽>詩﹐與各方同道分享).


Duan Wu Positive Water Fetching (端陽午時水)


端陽午時水

又是一年一度提取端陽午時水的時候了。
諸位同道請記得哦﹐一定要在午時三刻(11:45AM)取水﹐此刻就是該日陽氣最重之時。
取午時水最好是” 無根”之水﹐即”流動之活水”﹐可向井中取得。
於井中所取得的端陽午時水稱之為”地龍水”。
如若在端陽當天午時下雨﹐那就更好了。
那就是真正的”無根”之水﹐又稱之為”天龍水”。
兩水取得之後﹐可入藥作為懸葫濟世之用。
如若習法之人﹐便可用此二水入墨書符或提煉”清淨之水”﹐無不有效。

Wu Shi Shui, translated as The Yang Energy Water of Duan Yang Day (Duan Wu Day).

This Water must be collected at 11:45Am (during Day time – applies to the Western Countries), where the Yang aka Positive Energy is the strongest. Besides that, this Water must be collected from a “Living” source, meaning the Water must be Flowing or Non-stop-providing; such sources can be from Water-well or Streams.

From Water-well or Streams, the Water collected is known as “Earth Dragon Water” and if, on Duan Yang Day, it rains, the Water collected will be the Best. This Water will be known as “Heavenly Dragon Water”.

Upon collecting all these Water, it can be used to brew herbs for Curing Diseases and for those who are practising Spiritual Skills, it can be used to mix-with-ink for Talismans’ writing or for the making of “Purely Cleansing Water”.

Long Shan Men celebrating Duan Wu Festival 2013 (正一龍山門慶端陽)


慶端陽。敬香上。
蒸粽子。雄黃香。
天正午。取龍水。
入菖蒲。淨宅屋。
除五毒。滅穢污。
身體健。納百福。

Wishing everyone here a Great Duan Wu Day, may All be blessed with Good Health & Prosperity.

From today onwards, do remember to take care of one’s physical health, as Summer is going to reach it’s “Peak Period” and many people might be affected by the “Heat” & “Poison aka Virus”.
See More

Tuesday, 11 June 2013

Hokkien Opera on Duan Wu Festival (葉青歌仔戲之白蛇傳​-慶端陽)

In here, you all will be watching a short video on the Taiwanese Hokkien Opera, performed by Taiwan famous Ye Qing Opera Troupe (台灣葉青歌仔戲團所呈現) - The Story of Madam White Snake (Celebrating Duan Wu Festival 葉青歌仔戲之白蛇傳-慶端陽).

In the video, the traditional practises of Duan Wu were being mentioned and also, see how Madam White Snake transformed back to her original form after consuming the Xiong Huang Wine (雄黃酒).

Hope you all enjoy.

與此﹐各方同道將欣賞到由台灣著名葉青歌仔戲團所呈現的"白蛇傳-慶端陽"片段﹐希望你們會喜歡。

http://youtu.be/UK6e9SxEtzc
Documentary on Duan Wu Festival 2013 (端午節習俗記錄片)

In here, you all will be watching a video on the brief introduction on Duan Wu Festival and also, the various traditional practises that people will observed during Duan Wu.

Hope you all enjoy the video.

與此﹐各方同道將觀賞到相關端午節習俗的記錄片﹐希望你們會喜歡。

http://youtu.be/g0_w4eVno84
Monday, 10 June 2013

Manifestation Anniversary of Heavenly Marshal Tie Tou 2013 (癸巳蛇年猛烈鐵頭天君聖誕吉慶)


On 7th Day of Lunar 5 Month (農曆五月初七日), it is considered as the Manifestation Anniversary of Heavenly Marshal Tie Tou (鐵頭天君聖誕).

For Year 2013, it falls on a 14 Jun, a Friday.
...
In Singapore, oneself can visit the following Temples to honour Heavenly Marshal Tie Tou:

1 – Geylang United Temple (芽巃聯合宮), behind Singapore Post Center, located at Eunos Road 5

2 – Wan Xian Temple (萬仙廟), located at Redhill Close, inside Zhen Long Gong (與真龍宮廟內)

For more info on Heavenly Marshal Tie, you can proceed to the following link (鐵頭天君簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/09/pictures-of-tie-tou-of-36-heavenly.html


Taoist Practise - Offering of Incenses (道教上香禮儀簡介)

Dear All,

Upon request, in here is a link to a few Articles on the Practises of Offering Incenses to Deities in Taoism.

Please do go thru all the links states in the Webpage to understand more on the Incense Culture:

經多位同道之詢求﹐小道已整理出一些與"上香禮儀"的舊文章﹐供大家作參考。

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2009/07/introduction-on-incense-physical-outlook.html

Saturday, 8 June 2013

Taoist Talismans for Duan Wu Festival (民間端午除煞解瘟符簡介)


In here, you all will be seeing a few Talismans (民間所用之端午除煞解瘟符) that being used by the Taoists, Chinese & Folks, during Duan Wu Festival, to ward off Negative Entities/Energies & the Five Poisons aka Wu Du (五毒).

Due to modernization, now we hardly see such Talismans being hung outside houses on Duan Wu Festival, together with the "Herbal Sword (草劍)".

For more info on Duan Wu Festival, feel free to visit the following link:

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2013/06/attaining-immortality-anniversary-of-qu.html
Attaining Immortality Anniversary of Qu Yuan aka Duan Wu 2013 (癸巳蛇年水仙尊王屈原飛昇得道吉慶及端午聖節)5th Day of Lunar 5 Month (農曆五月初五日) is considered as the Attaining of Immortality Anniversary of Water Duke Qu Yuan aka Shui Xian Zun Wang Qu Yuan (水仙尊王屈原...飛昇得道吉慶).

In Taoism, Shui Xian Zun Wang is a General/Overall Addressing Term used to address a group of Water Deities or Dukes that are associated with Sea/River/Stream/etc.

Qu Yuan was part of the Shui Xian Zun Wang group, due to he had sacrificed himself by jumping into River Mi Luo (汨羅江) on the 5th Day of Lunar 5 Month.

This Year, 2013, it falls on 12 June, a Wednesday. This Day is also known as the Duan Wu (端午) or in Folks’ term known as Dumpling Festival (民間一般稱為粽子節).

More info on Duan Wu Festival (端午節簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2009/05/introduction-on-fifth-month-festival_25.html

Talk Show on Duan Wu Festival (端午節簡介影片):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2012/06/taiwanese-chinese-talk-show-on-dumpling_7196.html

More info on Shui Xian Zun Wang (水仙尊王簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/11/pictures-of-shui-xian-zun-wang-aka_635.html
See More

Thursday, 6 June 2013

Attaining Immortality Anniversary of Lord Bao Sheng 2013 (癸巳蛇年保生大帝飛昇得道吉慶)


2nd Day of Lunar 5 Month (農曆五月初二日) is considered as the Attaining of Immortality Anniversary of Medical Lord Bao Sheng aka Bao Sheng Da Di (保生大帝飛昇得道吉慶).

This Year, ...2013, it falls on 09 June, a Sunday.

In Singapore, Oneself can visit the following Temples to pay respect to Bao Sheng Da Di:

1 - Zhen Ren Gong (真人宮) aka Zhen Long Gong (真龍宮) located at Redhill Close

2 – Wan Shou Shan Guan Yin Temple (萬壽山觀音堂) located at Telok Blangah Height, infront of Blk 54

3 – Peng Hong Temple (鵬峰宮) located at 432 Geylang Lor 3

More info on Bao Sheng Da Di (保生大帝其他相關資料):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2013/04/manifestation-anniversary-of-medical.html

Bao Sheng Praising Incantation (保生大帝寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2012/06/banner-of-lord-bao-sheng-bao_470.html

Bao Sheng Da Di music (保生大帝聖歌):

http://youtu.be/S20M8NHOjUU

For Higher Res Picture of the Poster, please proceed to this link: http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/536304264/pic/list
See More

Documentary on Deities of Weath - Cai Shen (台灣啟示錄之財神系列)

In here, you all will be watching a series of 4 episodes' Documentary on the History & Myth of the various type of Deities of Wealth.

For those who are interested in knowing more on Deities of Wealth, sincerely hope you all like this series.

與此﹐你們將欣賞到台灣紀錄片-"台灣啟示錄之財神系列(總共四集)"。希望各方同道會喜歡。


Part One (第一集): http://youtu.be/QYy1VKkHX7I

Part Two (第二集): http://youtu.be/DH1iBFsKb_Y

Part Three (第三集): http://youtu.be/7Xz_uSV1lr8

Part Four (第四集): http://youtu.be/fBrCRbPn07o


 

Monday, 3 June 2013

Manifestation Anniversary of Lord Shen Nong 2013 (癸巳蛇年炎帝神農千秋聖誕)


On 28th Day of Lunar 4 Month (聖誕為農曆四月廿八日), some said it falls on 25th Day or 26th Day of Lunar 4 Month (又有記載聖誕為農曆四月廿五/廿六日). It is considered as the Manifestation Anniversary o...f Emperor Lord Shen Nong aka Founder of Grains & Plants.

For Year 2013, it falls on 06 Jun, a Thursday.

Shen Nong is part of the San Huang Wu Di (三皇五帝) Group, the Three Ancient Emperors.

To know more, you may wish to proceed to following links:

More info on San Huang Wu Di (三皇五帝簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/11/pictures-of-san-huang-wu-di_5808.html

Info on Shen Nong (神農大帝簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/09/pictures-of-shen-nong_6856.html

Video Clip (線上廣播劇):

http://www.youtube.com/watch?v=y6FnqHOLZns&feature=share&list=UUQcVwsssp7k0iHArSltMzyw

In Singapore, there is a Temple that dedicated to Lord Shen Nong that one must really visit.

This Temple is known as Jie Gu Dian (介穀殿), now located in Zhen Long Gong (真龍宮/真人宮) at Redhill Close.
According to record, Jie Gu Dian was set-up in the early 20s by the Hokkien Immigrants from Tong An (由一群從中國同安過番的先賢們所創立). During that period, the Temple was located at Bukit Ho Swee (河水山), Si Jiao Ting Area (四腳亭處).

After the Temple had set-up, in 1930s, the members of the Temple had also set-up a school in the area to provide education to the kids staying in the area.

May 1965, a fire broke-off at Bukit Ho Swee, most of the houses & buildings were destroyed and so, Jie Gu Dian had to shift to Mi Fen Pu (米粉埔) – where Bukit Merah Central is now.

In 1970s, due to the land where Jie Gu Dian was sitting-on was being acquisited by the Government, it had to shift into a combined temple with the other 3 Temples – which now the combined Temple is known as Zhen Long Gong (真龍宮).

Brief History Background of Jie Gu Dian (中國福建介穀殿簡介):

The origin Jie Gu Dian was built in Song Dynasty Qian Heng 3rd Year AD981 (介穀殿始建於宋朝乾亨三年即公元九八一年), in Hokkien Province Xiamen City Xiang An Area Xin Yu Village (座落於中國福建省厦门市翔安區新圩村), dedicating to Lord Shen Nong.

In Ming Dynasty Long Qing 3rd Year AD 1569 (明朝隆慶三年即公元一五六九年), due to serious flooding, the Temple was being destroyed, but the statue of Lord Shen Nong was not damaged.

In Ming Dynasty Wan Li 9th Year AD 1581 (明朝萬歷九年即公元一五八一年), with the assistance of the villagers, Jie Gu Dian was being rebuilt again and the undamaged statue of Lord Shen Nong was being invited back to “sit” in the Temple again on the same spot where the old temple was destroyed.

Year 1999, a major reconstruction was carried-on in-order to preserve the Historical Building and upon completion, Jie Gu Dian was being renamed to Yan Di Dian (炎帝殿) – to significant a “Major Promotion” to the Temple.

Since then, this Temple was being marked as the Ancestral Temple of Lord Shen Nong for ALL Shen Nong Temples in South East Asia (炎帝殿被視為東南亞各別神農廟之祖廟).