Tuesday, 30 October 2012

Banner of Empress Dong Yue Bao Gao (東嶽皇后寶誥)


In here, you all will be seeing another rare Bao Gao dedicated to Empress Dong Yue (東嶽皇后) aka The Wife of Lord Emperor Dong Yue aka Eastern Mountain Tai (泰山東嶽大帝).

During the Ritual to honour Lord Dong Yue, the Scripture of Dong Yue Chan (東嶽寶懺) will be chanted. In this Scripture, the various Bao Gao dedicated to Empress Dong Yue and the Children of Lord Dong Yue were being recited. It is considered quite rare to be seen in South East Asia.

In Taoism, Empress Dong Yue was being well-known for giving Blessing to couples for having Offspring.

東嶽皇后寶誥
Empress Dong Yue Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

乾元配位。坤德合形。
Qian Yuan Pei Wei. Kun De He Xing

淑氣明明。
Shu Qi Ming Ming

婉春融於三界。
Wan Chun Rong Yu San Jie

德慈育育。
De Ci Yu Yu

澄秋明於萬方。 
Cheng Qiu Ming Yu Wan Fang

與聖同明。普天共仰。
Yu Sheng Tong Ming. Pu Tian Gong Yang

大慈大惠。大淑大明。
Da Ci Da Hui. Da Shu Da Ming

東嶽正宮淑明坤德皇后。
Dong Yue Zheng Gong Shu Ming Kun De Huang Hou

Friday, 26 October 2012

Taoist Article by Taoist Elder Zhang Cheng (道教長老張檉老前輩之道佛論)


An important article written by our most Senior Taoist Elder Zhang Cheng from Taiwan.

此文章是道教長老張檉老前輩所作﹐供各方同道學習及分享。

Thursday, 25 October 2012

Immortal-hood Anniversary of 64th Heavenly Master Zhang 2012 (壬辰年六十四代張天師得道日)


On this coming 19th Day of Lunar 9 Month (農曆九月十九日), it will be the Attaining-of-Immortal-hood Anniversary of the 64th Generation Heavenly Master Zhang Yuan Xian (年六十四代張源先天師).

In Year 2012, it falls on 02 Nov, a Friday.

Heavenly Master Zhang Yuan Xian got his Immortal-hood in Year 2008 at the age of 78, leaving his Wife & Daughter to take over the supervision of Zheng Yi Sect.

Monday, 22 October 2012

Banner of Jiu Tian Xuan Nv Bao Gao (九天玄女寶誥)

 
In here, you all will be seeing the Bao Gao dedicated to Jiu Tian Xuan Nv (九天玄女) aka th Immortal Maiden of the Ninth Heaven.

In Taoism, she was one of the few Lady Immortals that were being appointed to be "in-charged" of Spiritual Skills and the Imparting of the Official Taoist Teachings.

On 15th Day of Lunar 2 Month (農曆二月十五日), Taoists will celebrate her Manifestation Anniversary aka Birthday (為九天玄女華誕) & on 9th Day of Lunar 9 Month (農曆九月初九日), the Taoists will celebrate her Anniversary of descending into the Mortal Realm of conducting Salvation for the Sufferings or Assisting the Needy (為九天玄女下降助世之期).


Wednesday, 17 October 2012

Banners of Star Lord Nine Emperors Bao Gao (北斗九皇星君寶誥)

In here, you all will be seeing the individual Bao Gao (寶誥) dedicated to the individual Star Lord of the Nine Emperor of the Great Northern Dipper Group (北斗九皇星君).

In the following is the brief introduction on the Nine Emperors:

Bei Dou Xing Jun (消災七元北斗星君) aka Lord Bei Dou, Bei Dou Qi Yuan Xing Jun (北斗七元星君) or The Nine Emperors of the Northern Hemisphere (九皇星君大天尊).

In Taoism, besides Lord Emperor Chang Sheng Da Di (南極長生大帝) and Lord Nan Dou (延壽六司南斗星君), Bei Dou Xing Jun are the Deities that one self can pay respect to for prolonging of one's life, delaying of the death period
a
nd eliminating of one’s debts & sins (延生, 消災﹐注死).

Since our Heavenly Master Zhang Dao Ling (張天師) started his promoting of Taoism, Lord Bei Dou was one of the important Deities that Taoists must pay respect to and because in Taoism, we were a Religion & a form of Teaching that greatly depended on the movement of Stars, Lord Bei Dou was then being highly respected by All Schools, Sects and Taoists (due to the Centered Position of where Lord Bei Dou was being located).

Together with Lord Zuo Fu (左輔) & Lord You Bi (右弼), Lord Bei Dou formed the Nine Emperors Group which was believed to be the 9 sons of Dou Mu Yuan Jun (斗姆元君).

In some contexts, Lord Bei Dou was also being recognized as the Star Lord that being appointed to look after the Element of Water (水行). And so, in some of our Taoist Mantras that associated with the Element of Water, Lord Bei Dou would be mentioned, etc.

As mentioned earlier, due to the position of Lord Bei Dou in the Universe, Lord Bei Dou was being highly respected by Taoists and all Taoist Sects. And because of him position, he was also being appointed by the San Qing (三清道祖) aka The Three Pure One to assist Jade Emperor (玉皇大天尊) in controlling the movements of the Sun, Moon and the Five Important Planets in the Universe (Pluto, Mercury, Mars, Venus & Saturn) – these 7 Planets are being addressed as Qi Zheng (七政) in Religious Contexts.

In Taoist Rituals/Ceremonies, Li Dou (禮斗) or Bai Dou (拜斗) is one of the many Rituals/Ceremonies that is being dedicated to Lord Bei Dou and the other Star Lord Groups.

During the Li Dou or Bai Dou Ritual/Ceremony, the Leading Priest will evoke the energies from Dou Mu Yuan Jun, Lord Emperor Zi Wei (北極紫微大帝), Lord Emperor Tian Huang (西極天皇大帝) and the Nine Stars to be emitted in-order to bless onto the devotees who joined in the Rituals/Ceremonies.

Usually after the evoking of the energies, names of the devotees will be recited to all the Deities that being evoked in-order for them to give the necessary blessings.

In Taoism, once oneself is being claimed that the life-span is going to end soon, by doing a Petition Report to Lord Bei Dou and by placing the 7-Stars Lamp Formation (七星延生燈法), oneself's life-span will somehow be prolonged (according to the merits and cultivation of the oneself, etc).

So who are the 7 Stars in the Lord Bei Dou Group?

Here they are:

1st Star: Tian Shu Yang Ming Tan Lang Tai Xing Jun
天樞陽明貪狼太星君
(In charge of the Luck-movement of Horoscope: Rat
子年生人屬之)

2nd Star: Tian Xuan Yin Jing Ju Men Yuan Xing Jun
天璇陰精巨門元星君
(In charge of the Luck-movement of Horoscope: Cow, Pig 丑亥年生人屬之)

3rd Star: Tian Ji Zhen Ren Lu Cun Zhen Xing Jun
天機真人祿存貞星君
(In charge of the Luck-movement of Horoscope: Tiger, Dog
寅戌年生人屬之)

4th Star: Tian Quan Xuan Ming Wen Qu Niu Xing Jun
天權玄冥文曲紐星君
(In charge of the Luck-movement of Horoscope: Rabbit, Rooster
卯酉年生人屬之)

5th Star: Tian Heng Dan Yuan Lian Zhen Gang Xing Jun
天衡丹元廉貞綱星君
(In charge of the Luck-movement of Horoscope: Dragon, Monkey
辰申年生人屬之)

6th Star: Kai Yang Bei Ji Wu Qu Ji Xing Jun
闓陽北極武曲紀星君
(In charge of the Luck-movement of Horoscope: Snake, Goat
已未年生人屬之)

7th Yao Guang Tian Chong Po Jun Guan Xing Jun
瑤光天衝破軍關星君
(In charge of the Luck-movement of Horoscope: Horse
午年生人屬之)

In order for each Horoscope to get the necessary blessing each year, a Mantra dedicated to each individual Lord will be needed to be recited to stay in close connection with the Lords.

貪狼星君寶誥
Tan Lang Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。天元宮中。
Zi Wei Yuan Nei. Tian Yuan Gong Zhong 

璇璣玉衡。建之以齊七政。
Xuan Ji Yu Heng. Jian Zhi Yi Qi Qi Zheng

瑤池金鑒。布之以鎮萬方。 
Yao Chi Jin Qian. Bu Zhi Yi Zhen Wan Fang

正天度於台垣。拯生民於水火。 
Zheng Tian Du Yu Tai Yuan. Zheng Sheng Min Yu Shui Huo

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

中天大聖。北斗第一陽明貪狼大道星君
Zhong Tian Da Sheng Bei Dou Di Yi Yang Ming Tan Lang Da Dao Xing Jun


巨門星君寶誥 
Ju Men Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。地元宮中。 
Zi Wei Yuan Nei. Di Yuan Gong Zhong 

陰騭下民。惟神拯之所以妙。
Yin Zhi Xia Min. Wei Shen Zheng Zhi Suo Yi Miao 

股肱上帝。非聖德而孰能然。 
Gu Hong Shang Di. Fei Sheng De Er Shu Neng Rang

斡天星於指掌之中。 
Wo Tian Xing Yu Zhi Zhang Zhi Zhong

歛地煞於罡之下。 
Lian Di Sha Yu Zheng Gang Zhi Xia

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

中天大聖。北斗第二陰精巨門大道星君
Zhong Tian Da Sheng Bei Dou Di Er Yin Jing Ju Men Da Dao Xing Jun祿存星君寶誥 
Lu Cun Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。日元宮中。 
Zi Wei Yuan Nei. Ri Yuan Gong Zhong 

陶冶陰陽。眷群生於下土。
Tao Yi Yin Yang. Juan Qun Sheng Yu Xia Tu

循環晝夜。理次舍於周天。 
Xun Huan Zou Ye. Li Chi She Yu Zhou Tian

無願不成。有災即解。 
Wu Yuan Bu Cheng. You Zai Ji Jie

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

中天大聖。北斗第三真人祿存大道星君
Zhong Tian Da Sheng Bei Dou Di San Zhen Ren Lu Cun Da Dao Xing Jun文曲星君寶誥 
Wen Qu Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。月元宮中。 
Zi Wei Yuan Nei. Yue Yuan Gong Zhong 

文武聖神。固昊天之邦本。
Wen Wu Sheng Shen. Gu Han Tian Zhi Bang Ben

聰明睿智。廣黃老之規模。 
Chong Ming Rui Zhi. Guang Huang Lao Zhi Gui Mo

開拓輿圖。作興人物。 
Kai Tuo Yu Tu. Zuo Xing Ren Wu

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

中天大聖。北斗第四玄冥文曲大道星君
Zhong Tian Da Sheng Bei Dou Di Si Xuan Ming Wen Qu Da Dao Xing Jun廉貞星君寶誥 
Lian Zhen Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。江元宮中。 
Zi Wei Yuan Nei. Jiang Yuan Gong Zhong 

軌轍中天。懋德丕隆於分野。 
Kui Che Zhong Tian. Mao De Pei Long Yu Fen Ye

斡旋萬化。功成麗美於周天。 
Wo Xuan Wan Hua. Gong Cheng Li Mei Yu Zhou Tian

捍厄消災。致祥袪沴。
Han E Xiao Zai. Zhi Xiang Qu Zhen

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

中天大聖。北斗第五丹元廉貞大道星君
Zhong Tian Da Sheng Bei Dou Di Wu Dan Yuan Lian Zhen Da Dao Xing Jun

武曲星君寶誥 
Wu Qu Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。河元宮中。 
Zi Wei Yuan Nei. He Yuan Gong Zhong 

光動三垣。眾耀燦珠璣之色。 
Guang Dong San Yuan. Zhong Yao Chan Zhu Ji Zhi Se

景含太乙。淨泓連玉鑑之秋。 
Jing Han Tai Yi. Jing Hong Lian Yu Jian Zhi Qiu

作民物之皈依。為陰陽之宗主。 
Zuo Min Wu Zhi Gui Yi. Wei Yin Yang Zhi Zong Zhu

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

中天大聖。北斗第六北極武曲大道星君
Zhong Tian Da Sheng Bei Dou Di Liu Bei Ji Wu Qu Da Dao Xing Jun破軍星君寶誥 
Po Jun Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。海元宮中。 
Zi Wei Yuan Nei. Hai Yuan Gong Zhong 

玉軸旋空。普掃群陰之跡。
Yu Zou Xuan Kong. Pu Shao Qun Yin Zhi Ji

金鈴布斗。暗消六害之災。
Jin Ling Bu Dou. An Xiao Liu Hai Zhi Zai 

昭布天恩。默扶造化。 
Zhao Bu Tian En. Mo Fu Zhao Hua

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

中天大聖。北斗第七天關破軍大道星君
Zhong Tian Da Sheng Bei Dou Di Qi Tian Guan Po Jun Da Dao Xing Jun


左輔星君寶誥
Zuo Fu Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。帝座宮中。 
Zi Wei Yuan Nei. Di Zuo Gong Zhong

斗柄迴旋。
Dou Bing Hui Xuan

運剋戰刑沖之厄。 
Yun Ke Zhan Xing Chong Zhi E

星光合照。
Xing Guang He Zhao

發康寧福壽之祥。 
Fa Kang Ning Fu Shou Zhi Xiang

垂象有孚。流光罔間。 
Chui Xiang You Fu. Liu Guang Mang Jian

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

中天大聖。
Zhong Tian Da Sheng

北斗第八洞明左輔大道星君。
Bei Dou Di Ba Dong Ming Zuo Fu Da Dao Xing Jun

右弼星君寶誥
You Bi Xing Jun Bao Gao
 
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。上尊宮中。
Zi Wei Yuan Nei. Shang Zun Gong Zhong 

位應三台。
Wei Ying San Tai

統攝鬼神之部。
Tong Ni Gui Shen Zhi Bu

功調七政。
Gong Diao Qi Zheng

權衡化理之機。 
Quan Heng Hua Li Zhi Ji

一視同仁。普滋萬彙。 
Yi Shi Tong Ren. Pu Zi Wan Hui

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

中天大聖。
Zhong Tian Da Sheng

北斗第九隱光右弼大道星君。
Bei Dou Di Jiu Ying Guang You Bi Da Dao Xing Jun

貪狼皇妃夫人寶誥
Madam Lord Tan Lang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。元斗宮中。Zi Wei Yuan Nei. Yuan Dou Gong Zhong

尊居陽明西北之方。Zun Ju Yang Ming Xi Bei Zhi Fang

放豪光紫黃青之氣。Fang Hao Guang Zi Huang Qing Zhi Qi

七曜繞身。 Qi Yao Rao Shen

助三台勘察三界。Zhu San Tai Kan Cha San Jie

步虛魁上。Bu Xu Kui Shang

蹤跡現萬里星空。Zong Ji Xian Wan Li Xing Kong

協貪狼總管眾子屬。Xie Tan Lang Zong Guan Zhong Zi Shu

濟生靈除滅三災厄。Ji Sheng Ling Chu Mie San Zai E

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan Da Sheng Da Ci

北斗陽明皇妃。Bei Dou Yang Ming Huang Fei

魁精玄上真皇明通上精夫人。
Kui Jing Xuan Shang Zhen Huang Ming Tong Shang Jing Fu Ren


巨門皇妃夫人寶誥 
Madam Lord Ju Men Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。玄斗宮中。Zi Wei Yuan Nei. Xuan Dou Gong Zhong

尊居陰精正西之方。Zun Ju Yin Jing Zheng Xi Zhi Fang

放豪光七彩皂之氣。Fang Hao Guang Qi Cai Zao Zhi Qi

清華光耀。Qing Hua Guang Yao

助紫皇賜福人間。Zhu Zi Huang Ci Fu Ren Jian

步虛魁首。Bu Xu Kui Shou

化形九微天使星。Hua Xing Jiu Wei Tian Shi Xing

協巨門總管丑亥屬。Xie Ju Men Zong Guan Chou Hai Shu

蕩邪魅殄滅四煞厄。Dang Xie Mei Tian Mie Si Sha E

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗陰精皇妃。Bei Dou Yin Jing Huang Fei

虛精上玄九微玄鏡金歸夫人。
Xu Jing Shang Xuan Jiu Wei Xuan Jing Jin Gui Fu Ren


祿存皇妃夫人寶誥 
Madam Lord Lu Cun Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。上精宮中。Zi Wei Yuan Nei. Shang Jing Gong Zhong

尊居真人東南之方。Zun Ju Zhen Ren Dong Nan Zhi Fang

放豪光靛蘭青之氣。Fang Hao Guang Dian Lan Qing Zhi Qi

紫雲隨行。Zi Yun Sui Xing

助斗姆卸理璣度。Zhu Dou Mu Xie Li Ji Du

步虛魁中。Bu Xu Kui Zhong

流潤九天飛羽翱。Liu Run Jiu Tian Fei Yu Ao

協祿存總管寅戌屬。Xie Lu Cun Zong Guan Yin Xu Shu

煉真炁避違五行厄。Lian Zhen Qi Bi Wei Wu Xing E

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗真人皇妃。Bei Dou Zhen Ren Huang Fei

靈妃元皇羽眉常明流爓夫人。
Ling Fei Yuan Huang Yu Mei Chang Ming Liu Yan Fu Ren


文曲皇妃夫人寶誥 
Madam Lord Wen Qu Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。綱極宮中。Zi Wei Yuan Nei. Gang Ji Gong Zhong

尊居玄冥正東之方。Zun Ju Xuan Ming Zheng Dong Zhi Fang

放豪光金赤火之氣。Fang Hao Guang Jin Chi Huo Zhi Qi

九暉長照。Jiu Hui Chang Zhao

助三公司理名祿。Zhu San Gong Si Li Ming Lu

步虛魁末。Bu Xu Kui Mo

引精育造化魂魄。Yin Jing Yu Zao Hua Hun Po

協文曲總管卯酉屬。Xie Wen Qu Zong Guan Mao You Shu

結三合克行六害厄。Jie San He Ke Xing Liu Hai E

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗玄冥皇妃。Bei Dou Xuan Ming Huang Fei

上靈神妃華皇開生嬰關夫人。
Shang Ling Shen Fei Hua Huang Kai Sheng Ying Guan Fu Ren


廉貞皇妃夫人寶誥 
Madam Lord Lian Zhen Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。紀明宮中。Zi Wei Yuan Nei. Ji Ming Gong Zhong

尊居丹元東北之方。Zun Ju Dan Yuan Dong Bei Zhi Fang

放豪光九彩碧之氣。Fang Hao Guang Jiu Cai Bi Zhi Qi

八嵎齊煥。Ba Yu Qi Huan

助上元註福生靈。Zhu Shang Yuan Zhu Fu Sheng Ling

步虛杓首。Bu Xu Shao Shou

聚精育化魂魄昇。Ju Jing Yu Hua Hun Po Sheng

協廉貞總管辰申屬。Xie Lian Zhen Zong Guan Chen Shen Shu

闡歧黃調理七傷厄。Shan Qi Huang Tiao Li Qi Shang E

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗丹元皇妃。Bei Dou Dan Yuan Huang Fei

北上金蓋中皇元方名勃夫人。
Bei Shang Jin Gai Zhong Huang Yuan Fang Ming Bo Fu Ren武曲皇妃夫人寶誥 
Madam Lord Tan Lang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。紫極宮中。Zi Wei Yuan Nei. Zi Ji Gong Zhong

尊居凱陽北洞下方。Zun Ju Kai Yang Bei Dong Xia Fang

放豪光碧玉清之氣。Fang Hao Guang Bi Yu Qing Zhi Qi

燮理陰陽。Xie Li Yin Yang

助九帝註錄壽命。Zhu Jiu Di Zhu Lu Shou Ming

步虛杓中。Bu Xu Shao Zhong

昇精成形正魂魄。Sheng Jing Cheng Xing Zheng Hun Po

協武曲總管巳未屬。Xie Wu Qu Zong Guan Si Wei Shu

論無為不落八難厄。Lun Wu Wei Bu Luo Ba Nan E

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗北極皇妃。Bei Dou Bei Ji Huang Fei

安上晨華元皇王元冥雲夫人。
An Shang Chen Hua Yuan Huang Wang Yuan Ming Yun Fu Ren

破軍皇妃夫人寶誥 
Madam Lord Tan Lang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。運天宮中。Zi Wei Yuan Nei. Yun Tian Gong Zhong

尊居天關南門上方。Zun Ju Tian Guan Nan Men Shang Fang

放豪光七妙暉之氣。Fang Hao Guang Qi Miao Hui Zhi Qi

七蓮射彩。Qi Lian She Cai

助皇師註察善惡。Zhu Huang Shi Zhu Cha Shan E

步虛杓末。Bu Xu Shao Mo

結精化靈成生命。Jie Jing Hua Ling Cheng Sheng Ming

協破軍總管眾午屬。Xie Po Jun Zong Guan Zhong Wu Shu

通命竅破沖九星厄。Tong Ming Qiao Po Chong Jiu Xing E

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗天關皇妃。Bei Dou Tian Guan Huang Fei

玉華靈皇威靈度元啟光夫人。
Yu Hua Ling Huang Wei Ling Du Yuan Qi Guang Fu Ren

左輔皇妃夫人寶誥
Madam Lord Tan Lang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。空真宮中。Zi Wei Yuan Nei. Kong Zhen Gong Zhong

尊居洞明西南上方。Zun Ju Dong Ming Xi Nan Shang Fang

放豪光九炎焰之氣。Fang Hao Guang Jiu Yan Yan Zhi Qi

星光流垂。Xing Guang Liu Chui

助天真考校昇遷。Zhu Tian Zhen Kao Jiao Sheng Qian

步虛東垣。Bu Xu Dong Yuan

添壽延命於生靈。Tian Shou Yan Ming Yu Sheng Ling

協天蓬總管生靈眾。Xie Tian Peng Zong Guan Sheng Ling Zhong

註錄福壽康寧之祥。Zhu Lu Fu Shou Kang Ning Zhi Xiang

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗洞明皇妃。Bei Dou Dong Ming Huang Fei

太明常皇九元幽升空變夫人。
Tai Ming Chang Huang Jiu Yuan You Sheng Kong Bian Fu Ren

右弼皇妃夫人寶誥
Madam Lord Tan Lang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。元寶宮中。Zi Wei Yuan Nei. Yuan Bao Gong Zhong

尊居隱光東南上方。Zun Ju Yin Guang Dong Nan Shang Fang

放豪光翠玉綠之氣。Fang Hao Guang Cui Yu Lv Zhi Qi

普滋眾生。Pu Zi Zhong Sheng

助五帝司治相克。Zhu Wu Di Si Zhi Xiang Ke

步虛西垣。Bu Xu Xi Yuan

調理順逆於萬彙。Tiao Li Shun Ni Yu Wan Hui

協天猷總管萬彙眾。Xie Tian You Zong Guan Wan Hui Zhong

註錄雨順風調之瑞。Zhu Lu Yu Shun Feng Tiao Zhi Rui

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗隱光皇妃。Bei Dou Yin Guang Huang Fei

空玄變靈上皇冥通常陽夫人。
Kong Xuan Bian Ling Shang Huang Ming Tong Chang Yang Fu Ren

Tuesday, 16 October 2012

Banner of Heavenly Marshal Yin Jiao Bao Gao (太歲之主殷天君寶誥)


In here you all will be seeing the Banner dedicated to Heavenly Marshal Yin Jiao (殷天君) which is also the Overall Leader of all the 60 Lord Tai Sui (六十甲子太歲星君).

In Taoism, Yin Jiao was being appointed to oversee all the Tai Sui, in order to provide the necessary and necessary blessing for the Beings yearly. Not only that, Yin Jiao was also being put in-charge of oversee all the diseases and disasters that Beings in the Mortal Realm might encountered or get infected.

During Lunar 9th Month Celebration, while the Taoists honoured Dou Mu Yuan Jun (斗姆元君) & The Nine Emperor Lords (九皇星君), honouring of Yin Jiao is also a must.

太歲之主殷天君寶誥
Leader of Lord Tai Sui Heavenly Marshal Yin Jiao Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

尊居斗口。職掌盪兇。
Zun Ju Dou Kou. Zhi Zhang Dang Xiong

為上天六十甲子真官。
Wei Shang Tian Liu Shi Jia Zi Zhen Guan

作下土十二宮辰主宰。
Zuo Xia Tu Shi Er Gong Chen Zhu Zhai

騰騰煞氣。 上凌五雲。
Teng Teng Sha Qi. Shang Ling Wu Yun

赫赫威靈。
He He Wei Ling

遍通三界。
Bian Tong San Jie

金鐘搖動。
Jin Zhong Yao Dong

魑魅魍魎盡潛存。
Chi Mei Wang Liang Jin Qian Cun

寶戟旋時。
Bao Ji Xuan Shi

疵癘瘟疫皆蕩散。
Ci Lai Wen Yi Jie Dang San

統諸部禁忌神煞。Tong Zhu Bu Jin Ji Shen Sha

威鎮乾坤。
Wei Zhen Qian Kun

運無量神通法身。
Yun Wu Liang Shen Tong Fa Shen

週行宇宙。
Zhou Xing Yu Zhou

察萬方之皈仰。
Cha Wan Fang Zhi Gui Yang

總五德之權衡。
Tong Wu De Zhi Quan Heng

何災不滅。何厄不蠲。
He Zhai Bu Mie. He E Bu Juan

大英大烈。大德大仁。
Da Ying Da Lie. Da De Da Ren

地司盪兇院。
Di Si Dang Xiong Yuan

都雷太歲殷郊天君。
Du Lei Tai Sui Ying Jiao Tian Jun

Banner of Star Lords Qing Yang Tuo Luo Bao Gao (擎羊陀羅聖者寶誥)


In here, you all will be seeing the Star Lords Qing Yang Tuo Luo aka Praise/Invitation Incantations.

In some Taoist Contexts, Qing Yang Tuo Luo were being explained or known as the 2 Daughters of Dou Mu Yuan Jun (斗姆元君) or the Assistants of Lord Bei Dou (北斗九皇星君).

This is another very Rare Bao Gao to be recited or known by the Taoists or Public.

擎羊陀羅聖者寶誥
Qing Yang Tuo Luo Sheng Zhe Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

紫微垣內。天乙宮中。
Zi Wei Yuan Nei. Tian Yi Gong Zhong

輔佐紫皇。
Fu Zuo Zi Huang

核考權威祿德。
Hai Kao Quan Wei Lu De

扶助北斗。
Fu Zhu Bei Dou

鑄陶魂魄生死。
Chou Tao Hun Po Sheng Si

眾生果簿。
Zhong Sheng Guo Bu

一併入錄為記。
Yi Bing Ru Lu Wei Ji

萬彙承負。
Wan Hui Cheng Fu

註明功過原由。
Zhu Ming Gong Guo Yuan You

平屈九星列曜。
Ping Qu Jiu Xing Lie Yao

化形無形成煞。
Hua Xing Wu Xing Cheng Sha

羊君定性。
Yang Jun Ding Xing

煉魂堅毅果決。
Lian Hun Jian Yi Guo Jue

陀星定向。
Tuo Xing Ding Xiang

驅魄不眛正道。
Qu Po Bu Mei Zheng Dao

兩星齊顯。
Liang Xing Qi Xian

斷諸是非齪行。
Duan Zhu Shi Fei Chuo Xing

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北斗使吏。
Bei Dou Shi Li

擎羊楊正義聖者。
Qing Yang Yang Zheng Yi Sheng Zhe

陀羅耿正直聖者。
Tuo Luo Geng Zheng Zhi Sheng Zhe

輔斗天正權威明耀光輝二元君。
Fu Dou Tian Zheng Quan Wei Ming Yao Guang Hui Er Yuan Jun

Monday, 15 October 2012

Banners of Dong Xi Zhong Dou Xing Jun Bao Gao (東西中斗星君寶誥)
Dong Xi Zhong Dou Xing Jun Bao Gao aka Praise/Invitation Incantations dedicated to Lord Dong Xi Zhong Dou (The Star Lords of the Eastern, Western & Central Dippers).

During Rituals on Paying Respect to Lord Dong Xi Zhong Dou Xing Jun, these 3 Incantations will be recited at the beginning of the rituals.

For Lunar 9th Mth Celebration, these Incantations will be recited almost everyday during the Rituals that are conducted to honour the various Dipper Lords.

東斗星君寶誥 Dong Dou Xing Jun Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

功參紫極。奎耀文昌。Gong Can Zi Ji. Kui Yao Wen Chang

司靈象於九霄。Si Ling Xiang Yu Jiu Xiao

御分垣於二曜。Yu Fen Huan Yu Er Yao

青陽舒澤。Qing Yang Shu Ze

環河漢之玄流。Huan He Han Zhi Xuan Liu

玉軸宣機。Yu Zhou Xuan Ji

佐雷霆之朕兆。Zuo Lei Ting Zhi Zheng Zao

主昭明而電繞虹飛。Zhu Zhao Ming Er Dian Rao Hong Fei

推應化而歲精宿昴。Tui Ying Hua Er Sui Jing Xiu Ang

拱之吉昌。尊之福繞。Gong Zhi Ji Chang. Zun Zhi Fu Rao

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

東極至尊大帝。Zhong Ji Zhi Zhu Da Di

青華主宰高虛無上。Qing Hua Zhu Zhai Gao Xu Wu Shang

六宸衍慶延生益祿天尊。Liu Chen Yan Qing Yan Sheng Yi Lu Tian Zun


西斗星君寶誥 Xi Dou Xing Jun Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

歷應丹元。雲齊素照。Li Ying Dan Yuan. Yun Qi Su Zhao

昭瑞彩而帝座分符。Zhao Rui Cai Er Di Zuo Fen Fu

會青微而天街懸象。Hui Qing Wei Er Tian Jie Xuan Xiang

躔留合璧。Li Liu He Bi

司東井石液之權。Si Dong Jing Shi Yi Zhi Quan

退守分衡。Tui Shou Fen Heng

掌南陸上垣之令。Zhang Nan Lu Shang Yuan Zhi Ling

遵七紀以行關。Zun Qi Ji Yi Xing Guan

約四時而承化。Yue Si Shi Er Cheng Hua

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

西竺洞陰大帝。Xi Zhu Dong Yin Da Di

光明星主集慶真皇。Guang Ming Xing Zhu Ji Qing Zhen Huang

特玄體道天尊。Te Xuan Ti Dao Tian Zun


中斗星君寶誥 Zhong Dou Xing Jun Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。Zhi Xin Gui Ming Li

位處中央。總領四方。Wei Chu Zhong Yang. Zong Ling Si Fang

端居靜密。開列混茫。Duan Ju Jing Mi. Kai Lie Hun Mang

四極輔翼。大赫丕光。Si Ji Fu Yi. Da He Pi Guang

七政璿璣。兩曜伏襄。Qi Zheng Rui Ji. Liang Yao Fu Nang

統攝萬象。提振紀綱。Tong Yu Wan Xiang. Ti Zheng Ji Gang

嚴校諸天。無極神鄉。Yan Jiao Zhu Tian. Wu Ji Shen Xiang

成始成終。造化之源。Cheng Shi Cheng Zhong. Zao Hua Zhi Yuan

聖中之聖。靈中之靈。Sheng Zhong Zhi Sheng. Ling Zhong Zhi Ling

包羅無數。含養眾生。Bao Luo Wu Shu. Han Yang Zhong Sheng

大悲大願。大聖大慈。Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

大魁星君。Da Kui Xing Jun

穹蒼至真上帝。Qiong Cang Zhi Zhen Shang Di

中靈無極天尊。Zhong Ling Wu Ji Tian Zun

Saturday, 13 October 2012

Eliminating the 24 Obstacles by Lord Bei Dou (禮斗解廿四厄)

 
 

In here, you all will be watching a video on the part of the Ceremony of requesting for the Elimination of the 24 Obstacles that the Beings in this Mortal Realm might encountered in this Life-time.

This part is extracted from the Official Taoist Bei Dou Scripture (太上北斗妙經).

Friday, 12 October 2012

Banner of Official Taoist Dou Mu Yuan Jun Bao Gao 04 (斗姆元君寶誥之四)


Dou Mu Yuan Jun Bao Gao 04, another Praise Incantation dedicated to Dou Mu Yuan Jun (斗姆元君) aka Mother of All Star Lords.

This is another very Rare and Special Bao Gao dedicating to Dou Mu Yuan Jun. Till today, this Mantra is only kept by a few Official High Priests and Taoist Leaders.

Usually this Mantra is being recited during Rituals/Ceremonies dedicating to Dou Mu.

Best time to recite this Mantra will be on Dou Mu's birthday, which is on the 9th Day of Lunar 9 Month.

斗姆元君寶誥(四)
Dou Mu Yuan Jun Bao Gao (Praise Incantation) 04

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

摩天利岸。攴天宮中。
Mo Tian Li An. Pu Tian Gong Zhong

萬星拱環道姆。
Wan Xing Gong Huan Dao Mu

日月照明金尊。
Ri Yue Zhao Ming Jin Zun

常顯蹤與塵凡。
Chang Xian Zong Yu Chen Fan

濟生靈免塗炭。
Ji Sheng Ling Mian Tu Tan

四面九眼。
Si Mian Jiu Yan

觀九天於大羅。
Guan Jiu Tian Yu Da Luo

斗指成訣。
Dou Zhi Cheng Jue

結炁罩衛乾坤。
Jie Qi Zhao Wei Qian Kun

卸星斗之分釐。
Xie Xing Dou Zhi Fen Li

佈星辰而劃分。
Bu Xing Chen Er Hua Fen

降身西極。分身竺園。
Jiang Shen Xi Ji. Fen Shen Zhu Yuan

孕炁結胎成胞。
Yun Qi Jie Tai Cheng Bao

龍漢重陽。陽極重九。
Long Han Chong Yang. Yang Ji Chong Jiu

化炁育生九皇。
Hua Qi Yu Sheng Jiu Huang

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

無極大行玄真。
Wu Ji Da Xing Xuan Zhen

紫光玉妃夫人。
Zi Guang Yu Fei Fu Ren

圓明斗姆大元君。
Yuan Ming Dou Mu Da Yuan Jun

Thursday, 11 October 2012

Banner of Official Taoist Dou Mu Yuan Jun Bao Gao 03 (斗姆元君寶誥之三)


Dou Mu Yuan Jun Bao Gao 03, another Praise Incantation dedicated to Dou Mu Yuan Jun (斗姆元君) aka Mother of All Star Lords.

This is another very Rare and Special Bao Gao dedicating to Dou Mu Yuan Jun. Till today, this Mantra is only kept by a few Official High Priests and Taoist Leaders.

Usually this Mantra is being recited during Rituals/Ceremonies dedicating to Dou Mu.

Best time to recite this Mantra will be on Dou Mu's birthday, which is on the 9th Day of Lunar 9 Month.

斗姆元君寶誥(三)
Dou Mu Yuan Jun Bao Gao (Praise Incantation) 03

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

大道孕成。幻化星眾。
Da Dao Yun Cheng. Huan Hua Xing Zhong

順乾坤變煥陰陽。
Shun Qian Kun Bian Huan Yin Yang

統三界施恩眾生。
Tong San Jie Shi En Zhong Sheng

四面觀測。八臂衛法。
Si Mian Guan Che. Ba Bi Wei Fa

顯金尊豪放紫光。
Xian Jin Zun Hao Fang Zi Guang

運真炁修成無為。
Yun Zhen Qi Xiu Cheng Wu Wei

常驅貔貅而遊行九天。
Chang Qu Pi Xiu Er You Xing Jiu Tian

威震長戟護正道永存。
Wei Zhen Chang Ji Hu Zheng Dao Yong Cun

遇劫旋鈴成雷。
Yu Jie Xuan Ling Cheng Lei

聞苦天眼眨開。
Wen Ku Tian Yan Zha Kai

遣輔弼下凡振濟。
QIan Fu Bi Xia Fan Zhen Ji

命七元賜福萬靈。
Ming Qi Yuan Ci Fu Wan Ling

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

淑惠先天斗姆。
Shu Hui Xian Tian Dou Mu

紫光聖德天后。
Zi Guang Sheng De Tian Hou

The Nine Madam Concubines of the Nine Star Lords of Bei Dou (北斗九皇星君夫人簡介)


While everyone is busily preparing for the arrival of the Ninth Month Festival that dedicated to Dou Mu Yuan Jun (中天大聖九天大羅斗姆元君) aka Mother of All Dippers & the Nine Star Emperor Lords of the Great Northern Dipper (北斗九皇賜福星君), in here, I will like to introduce the very Rare & almost unknown Nine Female Deities to all of you.

So who are they?

They are the Nine Wives of the Nine Star Emperor Lords of the Great Northern Dipper, which in Taoism, we addressed them as Jiu Huang Xing Jun Huang Fei Fu Ren (九皇星君皇妃夫人) or literally translated as the Madam Lord Concubine of the Nine Star Emperor Lords.

In the following, are the Palaces/Courts that the Nine Madams stay-in and also, the Official Title & Name of the Individual Madam.

第一天樞星君皇妃。元斗宮魁精玄上真皇夫人。姓明通諱嬰育。
1st Lord Madam, Yuan Dou Palace, Official Title is Kui Jing Xuan Shang Zhen Huang Fu Ren, Name is Ming Tong Ying Yu

第二天璇星君皇妃。玄魁宮靈精上玄皇夫人。姓玄鏡諱欝勃光。
2nd Lord Madam, Xuan Kui Palace, Official Title is Ling Jing Shang Xuan Huang Fu Ren, Name is Xuan Jing Yu Bo Guang

第三天機星君皇妃。上精宮靈妃元皇夫人。姓常明諱化雲。
3rd Lord Madam, Shang Jing Palace, Official Title is Ling Fei Yuan Huang Fu Ren, Name is Chang Ming Hua Yun

第四天權星君皇妃。綱極宮上靈神妃華皇夫人。姓開生諱運明。
4th Lord Madam, Gang Ji Palace, Official Title is Shang Ling Shen Fei Hua Huang Fu Ren, Name is Kai Sheng Yun Ming

第五玉衡星君皇妃。靈關宮北上金蓋中皇夫人。姓元方諱神武。
5th Lord Madam, Ling Guan Palace, Official Title is Bei Shang Jin Gai Zhong Huang Fu Ren, Name is Yuan Fang Shen Wu

第六闓陽星君皇妃。紫極宮安上晨華元皇夫人。姓玉元諱華根。
6th Lord Madam, Zi Ji Palace, Official Title is An Shang Chen Hua Yuan Huang Fu Ren, Name is Yu Yuan Hua Gen

第七瑤光星君皇妃。運天宮玉華靈皇夫人。姓慶元諱終會。
7th Lord Madam, Yun Tian Palace, Official Title is Yu Hua Ling Huang Fu Ren, Name is Qing Yuan Zhong Hui

第八洞明星君皇妃。真空宮太明皇夫人。姓幽昇諱元韻。
8th Lord Madam, Zhen Kong Palace, Official Title is Tai Ming Huang Fu Ren, Name is You Sheng Yuan Yun

第九隱元星君皇妃。常寶宮空玄變靈上皇夫人。姓冥通諱萬光。
9th Lord Madam, Chang Bao Palace, Official Title is Kong Xuan Bian Ling Shang Huang Fu Ren, Name is Ming Tong Wan Guang

During Big Official Taoist Celebration, such as the Honouring of Dipper aka Li Dou (禮斗法會) or the Ninth Month Festival (九皇朝期), these Nine Madams will be evoked or “invited” to witness the Rituals/Ceremonies conducted in-order to request Blessing for the Beings in this Mortal Realm.

For those who wished to find out more on these Nine Madams, you are able to find the full set of records in the following mentioned Text:

The Old Ancient Scroll of the Nine Madams, the Official Titles & Names were being recorded in Taoist Canon, Book 33, Page 819 (《正統道藏》正一部).

Banner of Star Lords San Tai Bao Gao/Incantation (中天三台星君寶誥)


In here, you all will be seeing the Official Bao Gao/Incantation dedicated to Star Lords San Tai aka San Tai Xing Jun (中天三台星君).

Due to there were many misconception & misleading info on San Tai Xing Jun, many untrained Taoist Priests had used the Bao Gao dedicated to Lord of the Moon aka Tai Yin Xing Jun (太陰星君) to evoke the energies of San Tai Xing Jun, which was a serious mistake made.

To know more on San Tai Xing Jun, feel free to refer to the following brief intro:

San Tai (三台), a Chinese astrology name for a group of stars that situated near the Great Dipper of the North (Bei Dou Xing 北斗星). In other contexts, San Tai aka as Tian Zhu (天柱), San Jie Xing (三階星), San Heng Xing (三衡星) or San Qi Xing (三奇星).

So who are they in Taoist Deities Group?

San Tai Xing, known as San Tai Xing Jun, which each of them got an Official Title, they are:

Shang Tai (the 1st Star in the Group), known as Shang Tai Xu Jing Kai De Xing Jun (上台虛精開德星君)

Zhong Tai (the 2nd Star in the Group), known as Zhong Tai Liu Chun Si Kong Xing Jun (中台六淳司空星君)

Xia Tai (the 3rd Star in the Group), known as Xia Tai Qu Sheng Si Lu Xing Jun (下台曲生司祿星君)

So what are their tasks?

According to Spiritual Records and Taoist Scriptures, by paying respect to these 3 Star Lords, one self will be blessed with unlimited prosperities in academic field or any mishaps that are predestinated in one’s life time will be eliminated.

Besides that, San Tai Xing also assists Bei Dou Xing to control the movement of other Star Lords, etc. In some contexts, they are known as the “Premiers” of the Great Dipper Star group (為世間三公之職), which assists Bei Dou in the Life & Death Registration of Living Beings.

三台星君寶誥 
San Tai Xing Jun Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

守崗北極。轉於星桓。
Shou Gang Bei Ji, Zhuan Yu Xing Huan

輔助北斗注生死。
Fu Zhu Bei Dou Zhu Sheng Si

宣符三界位三公。
Xuan Fu San Jie Wei San Gong

蒼穹天之柱。
Cang Qiong Tian Zhi Zhu

世間祿之司。
Shi Jian Lu Zhi Si

主持祿德之權衡。
Zhu Ci Lu De Zhi Quan Heng

考核諸仙之降升。 
Kao He Zhu Xian Zhi Jiang Sheng

常現真形似三星。
Chang Xian Zhen Xing Shi San Xing

號曰三台位北天。
Hao Yue San Tai Wei Bei Tian

千倉秋實。恩敷三界。
Qian Cang Qiu Shi, En Fu San Jie

化被天人。賜恩靡忒。
Hua Bei Tian Ren, Ci En Mi Te

大悲大願。大聖大慈。 
Da Bei Da Yuan, Da Sheng Da Ci

虛精開德。
Xu Jing Kai De

六淳司空。
Liu Chun Si Kong

曲生司祿。
Qu Sheng Si Lu

三台星君。
San Tai Xing Jun

Wednesday, 10 October 2012

The Sugar Cane Gate with auspicious items (富貴滿門甘蔗門)


This only used on special occasion. Some will do it on Wedding, Birthday for Elderly or shifting into new house

This was practise in some rural areas in China too. Recently i just come across a documentary on the folks hanging these items during a honouring