Friday, 19 January 2018

《丁酉歲末。答謝當境城隍與土地神祇》
丁酉歲末。答謝當境城隍與土地神祇》尾牙做牙,

答謝城隍土地。明春開春,

喜迎富貴黃金。Thanksgiving to Lord Cheng Huang & Tu Di for Ding You Rooster YearIts again the Official Thanksgiving Period for the Taoists & Chinese.This also marks an End to the Old Lunar Year and the Taoists/Chinese will be ushering in the New Lunar Year in a short period.For Taoists, before we conduct the main Thanksgiving Ceremony dedicated to the High Authority Deities or Home Deities, we will need to conduct a simple Thanksgiving Ceremony dedicated to the City Deity aka Cheng Huang (當境城隍) & Earth Deity aka Tu Di (此間土地) on the 2nd Day of Lunar 12 Month (農曆臘月初二日) till 16th Day of Lunar 12 Month (至農曆臘月十六日).Once the Thanksgiving Ceremony is conducted to the City & Earth Deities, then the Official Thanksgiving Ceremony dedicated to the High or Home Deities will be able to conduct smoothly & “effectively”.For Ding You Rooster Year (丁酉雞), 2nd Day of Lunar 12 Month falls on 18 Jan 2018.For those who are conducting the Thanksgiving Ceremony dedicated to City & Earth Deities in Temples or Home, the Auspicious timing starts from 0900 hrs till before 1900 hrs (吉時為巳至酉時).
《戊戌狗年。十二生肖貴人表》《戊戌狗年。十二生肖貴人表》十二生肖,

肖肖有貴人。十二貴人,

人人皆扶持。The 12 Lunar Horoscopes’ Benefactors.

Check out your Horoscope and match with the other Horoscopes to form the Trinity Lucky Group for the Year of Dog.

《丁酉雞年。道教臘八聖節》《丁酉雞年。道教臘八聖節》臘月八,

八寶迎春納福。八聖日,

日月興旺有財。La Ba Festival of Ding You Rooster YearWith a blink on the eyes, its again the End of the Lunar Year and its again the La Ba Festival.For Ding You Rooster Year, La Ba Festival falls on 24 Jan 2018, a Wednesday.In Taoism, the earliest record of the Celebration of La Ba Festival was far in Zhou Dynasty.And in Taoist Myth Records, it was believed to be the Anniversary of the Day when Nv Wa created the Grains for the Living Beings – the 8th Day after World was created.To understand more on La Ba Festival (農曆臘月習俗之臘八節簡介), feel free to visit the following link for more information:


& Info on La Ba Garlic (臘八蒜簡介):


& the Offering of Red Dates Huat Kueh (臘八紅棗發糕簡介):Thursday, 18 January 2018

《道教太歲文化。太歲保平安。萬事大吉》《道教太歲文化。太歲保平安。萬事大吉》

【立春】將臨﹐這也就迎接大家期盼已久的「戊戌狗年」得來到。

在進入了真正的「農曆年」後﹐相信大家第一件要作得事便是安奉【值年太歲星君】﹐ 但在安奉之前﹐有幾樣事宜須注意﹕

1 – 在【立春開春】前安奉【值年太歲星君】的朋友們記得在今天起﹐再次到廟中向【值年太歲星君】請安並獻供﹐因為之前所安奉的還是「舊年」的【值年太歲星君】而非「新年」的【值年太歲星君】﹐如若有「化疏安奉」【值年太歲星君】的同道們﹐請記得再次請【道長】或【師傅】「上疏」於「新年」的【值年太歲星君】。

2 - 【值年太歲星君】有分【天太歲】及【地太歲】﹐【天太歲】既是【歲星】而【地太歲】既是【地煞】﹐兩者有分﹐不可隨意「安奉」,因如今時代有變﹐處處皆鼓勵信眾「安太歲」及「攝太歲」﹐但真正能「安」及「攝」的【值年太歲星君】少之有少﹐因此須明白及小心。

能「安奉」【值年太歲星君】的是真正的【六十甲子太歲星君】﹐此【六十甲子太歲星君】「顯人形」但無「人名」﹐是【道教太歲文化】中由【星象】所「演化」出來的。

而「攝太歲」只能在有事情發生之時﹐才舉行的一種儀式﹐如《月令廣義.歲令二》中提到的「於太歲方傾倒穢水或埋衣胞之類」。

3 – 「安奉」【值年太歲星君】之後﹐須在自家【神案】上﹐貼上【值年太歲星君真符】﹐全年供奉。

4 – 「安奉」【值年太歲星君】後的「一個月內」須「上敬北斗﹐禮斗順星」。

5 – “太歲當頭座。無喜恐有禍”指的是【地太歲】而非【本命】之中的【天太歲】﹐因此各位得分清楚,不要被「以訛傳訛」的說法嚇倒了。

最後﹐在此還是那一句﹕

誠則有靈神護佑。
善則有德鬼神敬。

Wednesday, 10 January 2018

《丁酉雞年正一三十代天師虛靖真君飛昇吉慶》


《丁酉雞年正一三十代天師虛靖真君飛昇吉慶》

「農曆十月二十日」係為【正一三十代張虛靖天師真君】之「聖誕」。

【張虛靖天師】﹐又名【繼先】﹐字【嘉聞】。

【虛靖天師】生于「宋元祐七年農曆十月二十日」 (又有記載為「臘月二十日」)﹐沖舉得道於「宋靖康元年閏十一月廿五日(又有記載為「宋靖康二年」)﹐享壽三十六。

一生著有相當多的「詩詞歌賦」﹐屬【歷代天師】中最為多才多藝。

有記載﹐【虛靖天師】亦是【薩守堅天師】師傅之一。


其賜號為【虛靖玄通弘悟真君】。

《道教天醫文化。丹溪真人。誕辰吉慶》

《道教天醫文化。丹溪真人。誕辰吉慶朱丹溪,名震亨,字彥修,因世居丹溪,故人稱他為朱丹溪或尊稱為丹溪翁

元代義烏(今浙江省义乌市)人,與劉完素張從正李杲】,等人並稱金元四大醫學家,為滋陰派創始人

朱丹溪生于公元一二八一年農曆十一月廿八日﹐歸天於公元一三五八年農曆五月初八日﹐享壽七十八

朱丹溪生活在元末的南方,當時因連年戰爭,苟捐雜稅極重,增加了人民群眾的負擔,營養條件很差,身體柔弱,加之江南地土卑弱,氣候炎熱,濕熱相火為病甚多,病家多易傷陰。但是,當時醫界盛行用辛燥藥較多的《局方》治病,非但治不好病,反而加重病情,甚至造成死亡。為了糾正這一偏向,朱氏用清滋之品,頗能見效,因而自然就提倡養陰之法,即所謂陽常有餘,陰常不足之論點。他所創立的養陰派學說及其著作,大大豐富了中國醫學對病因、病機的認識及處方用藥的內容和範圍,對中國醫學的發展有較大的貢獻,受到後世醫家很高評價,亦為國外醫家所重視。

一生之中著有多部醫典﹕《格致餘論》、《丹溪心法》、《金匮钩玄》、《醫學發明》、《局方發揮》、《本草衍義補遺》、《素問糾略》。

常行天醫聖科的同道好友們應該對他蠻熟的。

Immortal Physician Zhu Zhen Heng, also known as Zhu Dan Xi, was born in Yuan Dynasty 28th Day of Lunar 11 Month and got his Departure on 08th Day of Lunar 5 Month.

His hometown was in China Zhejiang Province Yi Wu City. 

Due to his great contribution in the Chinese Medical Society, he was being named as One of the Four famous Physicians of the Yuan & Jin Dynasty, with him are the other Three Physicians known as Liu Wan Shu, Zhang Cong Zheng & Li Gao.

In Taoism, they were being honoured under the Immortal Physician Group and was being bestowed with various Official Taoist Titles.

During the Ritual of the Healing for the Beings, all these Immortal Physicians are invited for the Enhancing of the Herbs.

Tuesday, 9 January 2018

《戊戌狗年全年天赦日》
《戊戌狗年全年天赦日》
Tian She Day of Wu Xu Year 2018

應同道好友之詢問,今天在此分享。

請務必將此分享截取收錄。

春來逢戊寅,
夏到看甲午,
秋時選戊申,
冬季則甲子。

以上便是【天赦日】的「特徵」。

每一年﹐都會有五六個【天赦日】(【丁酉雞年】則有八個。

通常「春及冬季」各為一個﹐「夏及秋季」各別有兩個。如果當年註定有大災變﹐則可能只有四個【天赦日】或者多於七個﹐但這發生的機率很小。

【天赦日】祭祀﹐最早能追溯至【商朝】﹐【宋朝】時到達顛峰,而到了【元朝】後﹐就開始沒落

在【天赦日】之際﹐【道門】弟子或一般信眾可向【玉皇大天尊】﹐【三官大帝】求赦﹐願將前兩個月內﹐無意間所犯下的錯誤赦掉。

如若家中有年老者﹐長期犯有病痛﹐也可向【斗姆元君】及眾【星斗星君】求赦﹐願病痛早除﹐延年益壽。

而子孫可向【太乙救苦天尊】求赦﹐願「過往親人早列仙班」。

Tian She Day (天赦日), translated as The Reparation & Eliminating Sins Day (赦罪消災).

In Taoist Culture, every Lunar Year, there are at least Five or Six Tian She Day, each Season with at least Two Tian She Days fall on Two Special Days. If there is any case of that Lunar Year only got Four Tian She Day, meaning that Year might have Big Disaster occurring.

春季【天赦日】為農曆三月初一日﹐面正北之。

The Tian She Day of Spring falls on the 01st Day of Lunar 3 Month, which is on 16 Apr, to face North for Honouring & Blessing.

夏季【天赦日】為農曆五月十八日﹐面東南之。

Summer: 18th Day of Lunar 5 Month (01 Jul) – face South East

秋季【天赦日】為農曆八月初四日﹐面正北之。

Autumn: 04th Day of Lunar 8 Month (13 Sep) – face North

冬季第一【天赦日】為農曆十月廿一日﹐面東南之。

Winter: 21st Day of Lunar 10 Month (28 Nov) – face South East


冬季第二【天赦日】為農曆十二月廿二日﹐面東南之。

Winter: 22nd Day of Lunar 12 Month (27 Jan 2019) – face South East

So when Tian She Day started?

According to Ancient Records, Tian She Day started far in Shang Dynasty and had reached its peak in Song Dynasty.

So what to do on Tian She Day?

As recorded and advised, on these Days, conducting of Official Taoist Chanting to Yu Huang Da Tian Zun (玉皇大天尊), San Guan Da Di (三官大帝), Dou Mu Yuan Jun & the Dippers (斗姆元君及眾星斗星君) or requesting for Forgiveness for the Pass-ons to Heavenly Lord Tai Yi (太乙救苦天尊), will be recommended.


Besides that, for those who are suffering for long-term illnesses and had yet to get cured, by making trips to Official Temples to pay respect to the various Deities and sincerely requesting for Forgiveness will help too.

Sunday, 7 January 2018

《道教貴人文化。太乙天乙。人間幽冥二主宰》

《道教貴人文化。太乙天乙。人間幽冥二主宰》

之前,有著很多同道好友再詢問相關【太乙(太一)】暨【天乙(天一)】的資訊﹐我也在幾年前分享過了【太乙(太一)】的位置高於【天乙(天一)】﹐或是「相反」﹐在此再次簡單上貼分享,供大家明瞭。

以位置來定﹐我們望北而視﹐【太乙(太一)】卻實高於【天乙(天一)】﹐再來以「年紀」來算﹐【太乙(太一)】星已是「老年星」或已在「自我毀滅」中(以天文學術說)﹐而【天乙(天一)】星則正逢壯年﹐也是【紫微垣】內星光亮度高的一顆。

而在【道教文化】中﹐【太乙(太一)】度往救苦﹐【天乙(天一)】則註福定祿﹐因此便被公認為「眾富貴祿元財神」之「主子」。

【天乙(天一)】﹐總稱【九天紫皇天尊】﹐每歲每季「下降」一次﹐其他「月份」則有座下「貴人神下降註祿」。


Friday, 5 January 2018
《戊戌狗年農曆習俗相關日期及時辰》

Important Dates & Timing for Lunar Custom for Wu Xu Dog Year 2018

From Jan - Apr 2018 (國曆01-04)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24 Jan 2018 (8 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月初八):

Taoist La Ba Festival (Consuming of Eight Treasure Congee)
道教臘八聖節

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01 Feb 2018 (16 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月十六):

Thanksgiving Day aka Wei Ya
尾牙﹐又稱答謝神恩日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

04 Feb 2018 (19 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月十九):

Li Chun Day of Ding You Rooster Year - Spring Arrival
戊戌狗年立春日 (卯時二刻始/05:29hours onwards)

Day to start Honouring Lord Tai Sui of the Year
敬禮當年太歲星君 (卯時二刻始/05:29hours onwards)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

08 Feb 2018 (23 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月廿三):

Sending off Kitchen Deity for Official or Royal Families
官戶送灶神

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

09 Feb 2018 (24 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月廿四):

Sending off Kitchen Deity for Normal Families
民戶送灶神

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 Feb 2018 0000 Hrs (25 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月廿五子時):

Jade Emperor of Heaven doing Inspection on the Mortal Realm
玉皇大天尊巡視人間

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 Feb 2018 0300 Hrs starts (26 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月廿六寅時始):

Spring Cleaning starts
清屯掃除開始

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 Feb 2018 0000 Hrs (29 Day of Lunar 12 Month 農曆十二月廿九子時):

Star Lord Nan Bei Dou descending into the Mortal Realm for Inspection on Individual Credits & Merits. A Day for All Taoists & Chinese to do Self-reflection and New-year Resolution.
南北斗星君下凡注福厄

Spring Cleaning Ends
清屯掃除結束

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 Feb 2018 1100 1700 Hrs (Eve of Lunar New Year 農曆十二月卅日午時至申時):

Bidding Farewell to Ding You Rooster Year
丁酉雞年辭歲

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 Feb 2018 (Eve of Lunar New Year 農曆十二月卅日):

Reunion for the Family
大年夜﹐慶團員

Paying Respect to Deities & Ancestors
奉神祭祖保平安

Request Blessing for Elderly at Home
求壽祈福父母恩

Request Blessing for the Country
國泰民安樂安康

Closing of Main Door at 1900 Hrs
戌時封宅門迎富貴

Opening of Main Door at 0000 Hrs
子時開正開春門

Ushering in the Star Lord of Prosperity, Fortune & Longevity at 2300-0000 Hrs
恭迎福祿壽三星

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16 Feb 2018 (農曆正月新正日):

First Day of Wu Xu Lunar Year
戊戌狗年大年初一

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19 Feb 2018 (4 Day of Lunar 1 Month 農曆正月初四):

Usher Back the Kitchen Deity
恭迎灶神返家宅

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20 Feb 2018 (5 Day of Lunar 1 Month 農曆正月初五):

Inviting or Ushering the Deity of Wealth 恭迎財神到我家

Clearing of Offerings on Altar
隔開日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 Feb 2018 (7 Day of Lunar 1 Month 農曆正月初七):

Birthday of all Living Beings
乾坤萬靈生辰日 (人日)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23 Feb 2018 (8 Day of Lunar 1 Month 農曆正月初八):

Honouring of the various Star Lords at 0000 Hrs
禮斗順星日(子時始)

Hokkien Preparing to Celebrate the Manifestation Anniversary of Jade Emperor of Heaven (starts at 23:00 Pm) 玉皇萬壽拜天公

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24 Feb 2018 (9 Day of Lunar 1 Month 農曆正月初九):

Manifestation Anniversary of Jade Emperor of Heaven
玉皇大天尊萬壽

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25 Feb 2018 (10 Day of Lunar 1 Month 農曆正月初十):

Earth Deity distributing of Wealth
福德正神賜財日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23 Feb 2018 (13 Day of Lunar 1 Month 農曆正月十三):

Hokkien to consume Preserve-vege with Congee after 9.00Pm, to request for Good Health and Luck
閩南福建籍﹐吃夜糜配鹹菜

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01 Mar 2018 (14 Day of Lunar 1 Month 農曆正月十四):

Teochew, Cantonese, Hakka will Celebrate Yuan Xiao Festival after 8.00Pm.
These 3 Clans will visit Temples to request for Blessing.
潮﹐粵及客籍慶元宵

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02 Mar 2018 (15 Day of Lunar 1 Month 農曆正月十五):

Shang Yuan Day & Yuan Xiao Festival
上元日/元宵節

The Manifestation Anniversary of Heavenly Lord of Heavenly Realm
上元天官大帝千秋

Or being known as the Inspection Day of Heavenly Lord of Heavenly Realm
上元天官大帝考校天下日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

03 Mar 2018 (16 Day of Lunar 1 Month 農曆正月十六):

Replenishing of Spiritual Coffer/Luck
戊戌狗年補運/補庫日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05 Mar 2018 (18 Day of Lunar 1 Month 農曆正月十八):

Awakening Day for the Earth 驚螫日 (子時二刻/23:29hours(04 Mar Night))

Honouring of Tiger Deity

安奉虎神趕小人
(十八寅時始/Starting 03:00 hours on 05 Mar)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 Mar 2018 (26 Day of Lunar 1 Month 農曆正月廿六):

Taoist Wealth Deity opening of Wealth Coffer
當年財神總管開財庫

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17 Mar 2018 (1 Day of Lunar 2 Month 農曆二月初一):

Lord of Sun Inspecting the World
太陽星君昇殿朝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18 Mar 2018 (2 Day of Lunar 2 Month 農曆二月初二):

First Ya of Wu Xu Dog Year
戊戌狗年頭牙祭

Manifestation Anniversary of Earth Deity
福德正神聖誕

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19 Mar 2018 (3 Day of Lunar 2 Month 農曆二月初三):

Manifestation Anniversary of Lord Wen Chang - The Academic Deity of Taoism
九天文昌帝君聖誕

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05 Apr 2018 (20 Day of Lunar 2 Month 農曆二月二十):

The Actual Day of Qing Ming
清明節正日

10 Days before the Actual Day of Qing Ming
清明節前十日
國曆326日至44
From 26 Mar till 04 Apr

10 Days after the Actual Day of Qing Ming
清明節後十日
國曆406日至415
From 06 Apr till 15 Apr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18 Apr 2018 (3 Day of Lunar 3 Month 農曆三月初三):

The Ancient Qing Ming Day
古清明

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Wednesday, 20 December 2017

《道教太歲文化。冬送歲君。春迎太歲》


《道教太歲文化。冬送歲君。春迎太歲》

冬至大過年,
舊年歲君返金闕,
上稟當年事,
大事小事,
好事歹事,
事事記在簿。

春正過大年,
立春太歲降紅塵,
監督新年運,
興運衰運,
吉運霉運,
運運皆注定。

再過一天,便是【丁酉雞年冬至聖節】,於【南方道教文化】,便是「舊年」【當值太歲】「回返金闕」之日,而得等到【立春聖日】之時,再「迎接新一任太歲」。